Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  23-03-2020 | 12:14

Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 05.09.2014
więcej »»»
Przebudowa Centrum wsi Brzezna-przysiółek Brzezna Litacz 02.09.2014
więcej »»»
Zakup samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance 02.09.2014
więcej »»»
Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu - II 28.08.2014
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł 13.08.2014
więcej »»»
Budowa budynku remizy OSP w Długołęce - Świerkli 12.08.2014
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie 11.08.2014
więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 30.07.2014
więcej »»»
Wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz wyposażenie budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu - II 21.07.2014
więcej »»»
DIN-ZP.271.1.12.2014 Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła w ramach projektu p.n. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 15.07.2014
więcej »»»
Wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz wyposażenie budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu 15.07.2014
więcej »»»
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mokra Wieś 24.06.2014
więcej »»»
PROJEKT I BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE 24.06.2014
więcej »»»
DIN-ZP.271.1.8.2014 Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: Projekt i budowa 45 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Podegrodzie 02.06.2014
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej Wygon nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Podegrodzie 19.05.2014
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 130 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II 25.04.2014
więcej »»»
Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i/lub unieszkodliwiania z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 01.04.2014
więcej »»»
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej - Litaczu 04.03.2014
więcej »»»
Świadczenie usług administracyjnych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 20.01.2014
więcej »»»
Dostawa artykułów spożywczych dla szkolnej stołówki przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu 07.01.2014
więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie