Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2017 | 14:55
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2017 | 09:31
data wytworzenia dokumentu:  17-08-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
KOREKTA ogłoszenia: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” 17.08.2017

 

KOREKTA OGŁOSZENIA:

KOREKTA_OGLOSZENIA.pdf

 

 


Ogłoszenie nr 500014449-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.

Gmina Podegrodzie: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551425-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 9 tras - części:

a) CZĘŚĆ nr I -Trasa I:

Podegrodzie-Osowie sklep – Podegrodzie-Szkoła, 9 uczniów, przewóz otwarty*

b) CZĘŚĆ nr II - Trasa II:

Rogi – Podegrodzie Szkoła, 21 uczniów, przewóz otwarty*

Naszacowice Kapliczka - Podegrodzie Szkoła, 41 uczniów, przewóz otwarty*

Naszacowice Stawiska – Podegrodzie Szkoła, 13 uczniów + 1 dziecko, przewóz otwarty*

Naszacowice Skrzyżowanie - Podegrodzie Szkoła, 6 uczniów, przewóz otwarty*

 c) CZĘŚĆ nr III - Trasa III:

Podegrodzie Szkoła – Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu, 1 dziecko (dojeżdżające z Naszacowic), przewóz zamknięty,

d) CZĘŚĆ nr IV - Trasa IV:

Naszacowice Stawiska - Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 1 dziecko, przewóz zamknięty,

e) CZĘŚĆ nr V - Trasa V:

Długołęka Świerkla II – Brzezna Szkoła, 3 uczniów, przewóz otwarty*

f) CZĘŚĆ nr VI - Trasa VI:

Długołęka Świerkla I – Brzezna Szkoła, 19 uczniów, przewóz otwarty*

g) CZĘŚĆ nr VII – Trasa VII:

Gostwica (Kwasowiec) – Brzezna Szkoła, 16 uczniów, przewóz otwarty*

 h) CZĘŚĆ nr VIII - Trasa VIII:

Brzezna-Litacz Pętla– Brzezna Szkoła, 8 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna-Litacz Wola – Brzezna Szkoła, 9 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna Strzyganiec Pętla – Brzezna Szkoła, 8 uczniów, przewóz otwarty*

i) CZĘŚĆ nr IX - Trasa IX:

Brzezna Litacz Pętla – Brzezna Instytut 3 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna Litacz Wola – Brzezna Instytut Podstawowa, 1 uczeń, przewóz otwarty*.

 (* przez „przewóz otwarty” o którym mowa powyżej, rozumie się przewóz dostępny także dla innych niż uczniowie gimnazjum pasażerów – przewóz ogólnodostępny.

 Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę, w ramach przejazdów na ww. trasach oznaczonych jako „przewóz otwarty”, osób innych niż uczniowie, o ile Wykonawca zorganizuje transport w taki sposób, by wszyscy uczniowie mieli możliwość zajęcia miejsc siedzących, z pierwszeństwem przed pasażerami nie będącymi uczniami.) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego autobusu wraz z kierowcą na każdej z ww. tras, wykonywanie transportu na więcej niż jednej trasie przy użyciu jednego autobusu nie jest dopuszczalne.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ.

3.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: kierowcę autobusu, który będzie wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki).

3.6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

3.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 czynności.

3.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr I

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10625.00
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6196.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6196.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6196.50
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr II

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 96805.56
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56457.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56457.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56457.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr III

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1180.56
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 688.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 688.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 688.50
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr IV

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118.05
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68.85
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr V

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część V oferta nr 1 – cena: 3.450,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 3.000,00 zł. Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 450,00 zł.

 

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr VI

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zostało unieważnione na podstawie: - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część VI oferta nr 1 – cena: 21.850,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 19.000,00 zł. Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 2.850,00 zł

 

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr VII

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zostało unieważnione na podstawie: - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Część VII oferta nr 1 – cena: 17.760,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 16.000,00 zł. Cena jedyna złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 1.760,00 zł

 

 

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr VIII

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zostało unieważnione na podstawie: - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część VIII oferta nr 1 – cena: 33.750,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 minut. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 25.000,00 zł. Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 8.750,00 zł.

 

 

CZĘŚĆ NR: 9   

NAZWA: „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” – część nr IX

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zostało unieważnione na podstawie: - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część IX oferta nr 1 – cena: 5.400,00 zł, termin płatności faktur: 30 dni. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 4.000,00 zł. Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 1.400,00 zł.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie