Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  20-06-2017 | 08:08
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2017 | 08:08
data wytworzenia dokumentu:  20-06-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b 20.06.2017

Ogłoszenie nr 98366 - 2017 z dnia 2017-06-20 r.

Podegrodzie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 72000-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 78849-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 184 459 033, faks , e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl.
Adres strony internetowej (URL): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I

„Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a

„Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZP.271.1.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 2 części:

a) Część I: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu”

Zamówienie obejmuje:

aa) roboty demontażowe na elewacji,

bb) wymiana stolarki zewnętrznej – budynek gimnazjum,

cc) wymiana stolarki zewnętrznej – budynek sali gimnastycznej,

dd) docieplenie ścian, cokołów, ścian fundamentowych piwnic,

ee) docieplenie ścian fundamentowych w ziemi i cokołów nad ziemią – budynek gimnazjum i sala gimnastyczna,

ff) docieplenie ścian piwnic i cokołów – budynek szkoły podstawowej,

gg) docieplenie ścian elewacji całego budynku,

hh) ocieplenie ścian pod podsiębitką dachową – cały budynek szkoły,

ii) docieplenie stropu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 a, 11 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i do SIWZ.

b) Część II a: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu”

Zamówienie obejmuje:

aa) roboty demontażowe na elewacji,

bb) docieplenie ścian, cokołów, ścian fundamentowych i ścian piwnic,

cc) docieplenie ścian fundamentowych,

dd) izolacja i docieplenie ścian piwnic kotłowni oraz składu opału,

ee) docieplenie scian elewacji i cokołu,

ff) docieplenie stropu,

gg) instalacja c.o. wod-kan, kotłownia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 b, 12 a, b, 14 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k do SIWZ.

Część II b: „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” Zamówienie obejmuje:

aa) roboty rozbiórkowe,

bb) instalacje odgromowe i uziemiające,

cc) elementy żelbetowe,

dd) roboty montażowe,

ee) pokrycie dachu blachą profilowaną

ff) wyprowadzenie kominów ponad połać dachu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 c, 12 c, d, 14 l, ł, m, n do SIWZ.

2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

4. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 36 miesięcy/ maksimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.

5.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników wykonujących następujące czynności:

a) roboty remontowo – budowlane - dot. cz. I i II,

b) docieplenie ścian i stropów - dot. cz. I i II,

c) wymiana stolarki okiennej - dot. cz. I,

d) roboty instalacyjne – instalacja c.o., instalacja c.w.u - dot. cz. II,

e) wymiana pokrycia dachowego - dot. cz. II, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki).

Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje.

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5. czynności.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45421000-4, 45421130-4, 45443000-4, 45432210-9, 45300000-0, 45261000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1) unieważnione na podstawie:

Ø art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Podegrodzie w dniu 31.05.2017 r. dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na przedmiotowe postępowanie dla części nr I (oferta nr 1) Wykonawcy: KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna z siedzibą ul. Na Błonie 3c nr 58, 30-147 Kraków z ceną ofertową: 1.295.843,82 zł, terminem wykonania robót: 105 dni oraz udzielonym okresem gwarancji: 60 m-cy.

Zamawiający w dniu 01.06.2017 r. poinformował o wyborze oferty wszystkich Wykonawców (2 złożone oferty dla części nr I) biorących udział w postępowaniu oraz o możliwości podpisania umowy dla części nr I dopiero w dniu 16.06.2017 r. z uwagi na nieobecność osoby upoważnionej do podpisania umowy z ramienia Zamawiającego. Wyznaczony termin zawarcia umowy przypadał po terminie związania ofertą, w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy: KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna z siedzibą ul. Na Błonie 3c nr 58, 30-147 Kraków, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.

Wykonawca: KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna nie złożył żadnego pisma Zamawiającemu o chęci przedłużenie terminu związania ofertą, ani nie wpłynęło nowe wadium (termin związania ofertą oraz gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium była ważna do 12.06.2017 r.).

Zamawiający – Gmina Podegrodzie nie zwracał się o przedłużenie terminu związania oferta do drugiego Wykonawcy: Konsorcjum Lider: F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki z siedzibą Kamionka Wielka 343,33-334 Kamionka Wielka Partner: PPHU Bogdan Romanek z siedzibą os. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz z uwagi na fakt, iż zaoferowana cena: 2.024.925,79 zł - przekraczała kwotę Zamawiającego o 727.831,10 zł, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie cz. nr I zamówienia.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1594931.18
Walutazłoty


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1429625.92
Walutazłoty


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Marcin Pietruszka,  m.pietruszka@onet.com.pl,  Brzezna 273,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1029956.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1029956.27
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1029956.27
Waluta: złoty

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Początek formularza

 

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie