Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-03-2017 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2017 | 10:51
data wytworzenia dokumentu:  17-03-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 17.03.2017

Ogłoszenie nr 45832 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Podegrodzie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23535-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 27938-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 184 459 033, faks , e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl.
Adres strony internetowej (URL): http://www.podegrodzie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZP.271.1.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu:

aa) Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu. B

a) Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne: 1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

2. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 15 000 litrów. 3.Zbiorniki w Urzędzie Gminy mają pojemność 1.500 litrów x 3 szt.

4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) dostawa oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy w Podegrodziu do 3 dni po dokonaniu zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00,

b) dostawa oleju opałowego na każde zamówienie Zamawiającego w ilości przez niego wskazanej tj. w przedziale od 1.000 do 4.000 litrów jednorazowo,

c) dostawa oleju opałowego lekkiego o kodach CN dla lekkiego oleju opałowego: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 15, 2710 20 17 - stosownie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016, poz. 2039).

5. Olej opałowy będzie odbierany przez Zamawiającego na podstawie wskazania zalegalizowanego układu pomiarowego zamontowanego na autocysternie.

6. Stosowne oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z póżn. zm), będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostawy i odbioru paliwa. Oświadczenia te składane będą przez osoby wskazane w umowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT35000.00
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ARGE Paliwa Sp. z o.o.,  biuro@arge.pl,  ul. Wielicka 22A,  30-552,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44250.00
Waluta: złoty

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Początek formularza

Dół formularza

 

Początek formularza

Dół formularza

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie