Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  16-12-2016 | 08:05
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2016 | 09:10
data wytworzenia dokumentu:  16-12-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 16.12.2016

 

Ogłoszenie nr 368177 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

 

Podegrodzie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 339867-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, krajowy numer identyfikacyjny ,
ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 184 459 033, faks , e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl.
Adres strony internetowej (URL): http://www.podegrodzie.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających
w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

1.    Przedmiot zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 035 000 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2.    Okres spłaty udzielonego kredytu 10 lat.

3.    Kredyt uruchomiony będzie w transzach. Wysokość transz i termin ich uruchomienia określone będą według dyspozycji Zamawiającego i przekazywane przez bank na konto Zamawiającego bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego.

4.    Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30 grudnia 2016 r.

5.    Karencja w spłacie kapitału: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.06.2017 r.

6.    Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych kalendarzowych okresach obrachunkowych, przy czym w pierwszym okresie obrachunkowym naliczanie odsetek rozpocznie się od dnia jego uruchomienia. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. Ostatnia rata odsetkowa płatna wraz z ratą kapitałową do dnia 15.12.2026 r. Bank do dnia 25-go każdego miesiąca będzie informował kredytobiorcę o wysokości raty odsetkowej za dany miesiąc.

7.    Podstawą oprocentowania kredytu będzie zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stała marża banku w stosunku rocznym przedstawiona w ofercie. Co oznacza, że zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczone za okres od 1- go do ostatniego dnia każdego miesiąca i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1- go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, przy czym również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień wypłat transz kredytu.

8.    Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych, nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty.

9.    Zamawiającemu przysługuje prawo do;

1)   przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, lub do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kapitału i odsetek albo do zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat,

2)   niewykorzystania kredytu w pełnej kwocie – bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

10.              Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

 

11.              Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach płatnych w terminach.

 

 

lp.

 

data

 

raty

1.

30.06.2017 r.

151 750

2.

15.12.2017 r.

151 750

3.

30.06.2018 r.

151 750

4.

15.12.2018 r.

151 750

5.

30.06.2019 r.

151 750

6.

15.12.2019 r.

151 750

7.

30.06.2020 r.

151 750

8.

15.12.2020 r.

151 750

9.

30.06.2021 r.

151 750

10.

15.12.2021 r.

151 750

11.

30.06.2022 r.

151 750

12.

15.12.2022 r.

151 750

13.

30.06.2023 r.

151 750

14.

15.12.2023 r.

151 750

15.

30.06.2024 r.

151 750

16.

15.12.2024 r.

151 750

17.

30.06.2025 r.

151 750

18.

15.12.2025 r.

151 750

19.

30.06.2026 r.

151 750

20.

15.12.2026 r.

151 750

 

12.              Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym następnym po terminie określonym w umowie kredytu.

13.              Do wyliczenia odsetek w ofercie, Bank winien założyć, że rok liczy 365 dni, natomiast rok przestępny 366 dni.

14.              Wyliczenie ceny kredytu winno być zgodne z terminami wskazanymi w SIWZ i jak zostało to zaznaczone jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w dniu roboczym następnym po terminie określonym w umowie kredytu.

15.              Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16.              Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej stanowiących zabezpieczenie umowy kredytowej.

17.              Gmina przed uruchomieniem kredytu/transz kredytu przedłoży dyspozycję uruchomienia kredytu/transz kredytu na formularzu bankowym.

18.              Wysokość i termin spłaty kredytu lub poszczególnych rat kredytu mogą być zmienione w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wyrażonego na piśmie, bez dodatkowych prowizji i opłat, za wyjątkiem wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu lub przesunięcia terminu spłaty raty o więcej niż 3 miesiące, co wymaga zgodnego oświadczenia stron wyrażonego w formie pisemnego aneksu do umowy i które jest możliwe, bez dodatkowych prowizji i opłat, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach – przede wszystkim w razie zagrożenia naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy o finansach publicznych. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający nie przewiduje raty balonowej.

19.              Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, wraz ze SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej następujące dokumenty:

1)                           sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, RB-NDS, RB-N, RB-Z za 2015 rok,

2)                           sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, RB-NDS, RB-N, RB-Z za III półrocze 2016 roku,

3)                           sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok,

4)                           sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku,

5)       opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

- projektu budżetu na 2016 rok;

- sfinansowania deficytu budżetowego na 2016 rok;

- możliwości spłaty przedmiotowego kredytu długoterminowego;

6)       uchwała budżetowa na 2016 rok,

w/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej

http://bip.podegrodzie.pl/pl/60371/1/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2015-rok.html

http://bip.podegrodzie.pl/pl/60674/1/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-iii-kwartal-2016-roku.html

http://bip.podegrodzie.pl/pl/60612/1/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-i-polocze-2016-roku.html

http://bip.podegrodzie.pl/pl/60241/1/projekt-uchwaly-budzetowej.html

http://bip.podegrodzie.pl/pl/60300/1/uchwala-budzetowa-na-2016-rok.html

20.              Gmina Podegrodzie nie posiada żadnych powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami tj. nie posada żadnych udziałów lub akcji.

21.              Gmina nie posiada zaległości z tytułu podatków i składek ZUS.

22.              Gmina Podegrodzie udzieliła nast. poręczeń;

 

Numer

 

umowy

 

data zawarcia umowy

 

przedmiot zabezpiecze nia

 

dane wierzyciela

 

wartość zabezpiecze nia

 

termin wygaśnięcia poręczenia / gwarancji

 

900/2014/Wn06/OA-tr-ku/P

 

29.12.2014

 

poręczenie dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu na realizację zadania pn. Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

1 182 140,00

 

31.03.2030

 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT312045.81
Walutapl

 


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

 


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu,  sekretariat@bspodegrodzie.pl,  Podegrodzie 223,  33-386,  Podegrodzie,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak
Skrót literowy nazwy państwa:

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 412904.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 412904.66
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 574484.57
Waluta:

 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie