Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  14-09-2016 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2016 | 11:03
data wytworzenia dokumentu:  14-09-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej 14.09.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 160633-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej wraz z uzyskaniem w...
Termin składania ofert: 2016-08-05


Podegrodzie: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej
Numer ogłoszenia: 145486 - 2016; data zamieszczenia: 14.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160633 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 i koncepcje budynku Ośrodka.

- Dokumentacja techniczna musi zostać sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu i realizacji robót budowlanych oraz uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. , poz. 462 z późn zm.).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przez, którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

- Przedmiary robót - przez, które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót z ich szczegółowym opisem muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1129).

- Kosztorys inwestorski musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- Zamawiający informuję, że zlecana dokumentacja projektowa, w tym poszczególne części, służyć będzie następujących celom:

- opisowi przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane,

- realizacji robót budowlanych.

W związku z powyższym, dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązań projektowych i nie może opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku przy wskazaniu tych znaków, patentów lub pochodzenia należy umieścić dopisek lub równoważny oraz określić parametry takiej równoważności.

2. Projekt winien przewidywać realizację budynku dwukondygnacyjnego.

3. Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów:

 

OŚRODEK ZDROWIA

Parter powierzchnia użytkowa ok. 430 m2

- gabinet lekarski ok. 16 m2

- gabinet lekarski ok. 16 m2

- gabinet lekarski ok. 16 m2

- gabinet zabiegowy ok. 20 m2

- gabinet zabiegowy ok. 20 m2

- gabinet internisty ok. 16 m2

- gabinet pielęgniarki 16 m2

- gabinet zabiegowy dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ok. 20 m2

- pediatra ok. 16 m2

- pediatra punkt szczepień ok. 14 m2

- stomatologia ok. 37 m2

- pomieszczenie socjalne ok. 11 m2

- rejestracja + kartoteka ok. 38 m2

- pomieszczenie bielizna czysta ok.2 m2

- pomieszczenie bielizna brudna, odpady medyczne ok. 6 m2

- pomieszczenie porządkowe

- wc dla personelu

- wc dla pacjentów męski

- wc dla pacjentów damski

- wc dla pacjentów niepełnosprawnych

- szatnia

- komunikacja

- wiatrołap

- klatka schodowa

- ogrzewanie budynku poprzez pompy ciepła powietrzne, alternatywnie należy zaprojektować kotłownie olejową jako rozwiązanie zastępcze

- parkingi, plac, zjazd z drogi powiatowej i gminnej, drogi wewnętrzne, chodniki

 

Piętro powierzchnia użytkowa ok. 130 m2

- sala konferencyjna ok. 38 m2

- gabinet dyrektora ok. 16 m2

- księgowość ok. 16 m2

- archiwum ok. 20 m2

- wc dla personelu

- klatka schodowa.

 

APTEKA obiekt wolnostojący lub połączony z OŚRODKIEM ZDROWIA

powierzchnia użytkowa minimum 120 m2

- zaprojektować pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania apteki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4. Zasilanie w media.

- energia elektryczna wg. uzyskanych przez Wykonawcę warunków przyłączenia

- woda z istniejącego wodociągu gminnego

- ścieki z istniejącej kanalizacji sanitarnej.

5. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie w Brzeznej na działce ewidencyjnej nr 521/2.

6. Teren objęty opracowaniem posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedłożenia następujących opracowań:

a) Koncepcja budynku

- dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF lub JPG)

Przedstawiona koncepcja musi zawierać co najmniej:

- rzut poziomy części użytkowej wraz z zwymiarowanymi pomieszczeniami oraz opisem ich funkcji (pdf)

- rzut elewacji (min. cztery) (PDF)

- część opisowa zawierająca rozwiązania materiałowe oraz z oszacowaniem kosztów (PDF)

- co najmniej trzy wizualizacje budynku uwzględniające istniejące oraz projektowane zagospodarowanie terenu (JPG lub png).

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, możliwe będzie rozpoczęcie dalszych prac projektowych.

b) Projekt budowlany w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej.

c) Projekt wykonawczy w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - ogólne oraz szczegółowe dla każdej branży w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej.

e) Przedmiar robót w formie papierowej w ilości 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby przedmiary robót wykonywane zostały odrębnie dla każdej branży.

f) Kosztorys inwestorski w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy wykonywane zostały odrębnie dla każdej branży.

- Projekt budowlany winien być opracowany na aktualnych mapach do celów projektowych, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego

- Wersje elektroniczne opracowań muszą być zapisane w formatach:

a) całość PDF - zgodnie z wersją papierową zatwierdzoną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz

b) w formatach pozwalających na edycję zawartych danych - opisy: doc lub docx; tabele i zestawienia: xls lub xlix, rysunki: dwg; grafika (w tym wizualizacja): JPG lub png.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

- Pozostałe wymagania i obowiązki Wykonawcy

8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

b) Wykonania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikają w trakcie opracowania dokumentacji beż żądania dodatkowej zapłaty.

c) Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

d) Na żądanie Inwestora pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane.

e) Wykonania dokumentacji zgodnie z wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012r. poz. 739) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. 2002r. Nr 171 poz. 1395).

9. Zamawiający informuje, że zakres planu zagospodarowania terenu jest wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INSTAL - TECH MARCIN MARZEC, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67896,00
  • Oferta z najniższą ceną: 57600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116850,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie