Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  01-09-2016 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2016 | 13:44
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III 01.09.2016
Ogłoszenie nr 304349 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.
Podegrodzie: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 301896

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, państwo , woj. małopolskie, tel. 184 459 033, faks , e-mail
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 3 części: a) CZĘŚĆ nr I -Trasa I: Długołęka Świerkla I –Brzezna Szkoła, 30 uczniów, przewóz otwarty * b) CZĘŚĆ nr II - Trasa II: Gostwica (Kwasowiec) – Brzezna Szkoła, 24 uczniów, przewóz otwarty * c) CZĘŚĆ nr III - Trasa III: Brzezna-Litacz Pętla– Brzezna Szkoła, 17 uczniów, przewóz otwarty* Brzezna-Litacz Wola – Brzezna Szkoła, 29 uczniów, przewóz otwarty* (* przez „przewóz otwarty” o którym mowa powyżej, rozumie się przewóz dostępny także dla innych niż uczniowie gimnazjum pasażerów – przewóz ogólnodostępny. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę, w ramach przejazdów na ww. trasach oznaczonych jako „przewóz otwarty”, osób innych niż uczniowie, o ile Wykonawca zorganizuje transport w taki sposób, by wszyscy uczniowie mieli możliwość zajęcia miejsc siedzących, z pierwszeństwem przed pasażerami nie będącymi uczniami). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego autobusu wraz z kierowcą na każdej z ww. tras, wykonywanie transportu na więcej niż jednej trasie przy użyciu jednego autobusu nie jest dopuszczalne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III – część nr I
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT20472.22
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski,  fhu_kczacurski@op.pl,  ul. Graniczna 15,  34-600 ,  Limanowa,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22032.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22032.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III – część nr II
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski,  fhu_kczacurski@op.pl,  ul. Graniczna 15,  34-600 ,  Limanowa,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17107.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17107.20 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17107.20
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III – część nr III
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski,  fhu_kczacurski@op.pl,  ul. Graniczna 15,  34-600,  Limanowa,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33782.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33782.40 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33782.40
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
</
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie