Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  01-09-2016 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2016 | 12:19
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2016/2017 01.09.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 156881-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 5 części:...
Termin składania ofert: 2016-08-03


Podegrodzie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie
w sezonie grzewczym 2016/2017

Numer ogłoszenia: 139114 - 2016; data zamieszczenia: 01.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156881 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 5 części:

a)   CZĘŚĆ nr I: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu
w sezonie grzewczym 2016/2017

aa)  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu.

bb)  Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

1)   gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2)   temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3)   lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4)   zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5)   pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6)   pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7)   zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8)   zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9)   wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10)    temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

cc)  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 23.000 litrów.

b)   CZĘŚĆ nr II: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Gimnazjum w Brzeznej
w sezonie grzewczym 2016/2017

aa)  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Gimnazjum
w Brzeznej
.

bb)  Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

1)   gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2)   temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3)   lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4)   zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5)   pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6)   pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7)   zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8)   zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9)   wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10)    temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

cc)  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 22.000 litrów.

c)     CZĘŚĆ nr III: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej
w Długołęce – Świerkli
w sezonie grzewczym 2016/2017

aa)  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli.

bb)  Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

1)   gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2)    temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3)   lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4)   zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5)   pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6)   pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7)   zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8)   zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9)   wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10)       temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

cc)  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 18.000 litrów.

d)   CZĘŚĆ nr IV: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej
w Gostwicy w sezonie grzewczym 2016/2017

aa)  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy.

bb)  Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

1)   gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2)      temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3)      lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4)      zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5)      pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6)      pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7)      zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8)      zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9)      wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10)    temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

cc)  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 20.000 litrów.

e)     CZĘŚĆ nr V: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2016/2017

aa)  Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu.

bb)  Olej opałowy lekki będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry techniczne:

1)   gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2)   temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3)   lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4)   zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5)   pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6)   pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,

7)   zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8)   zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9)   wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10)    temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

cc)  Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki wynosi około 30.000 litrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRÓD Spółka z o.o., Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58236,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50370,00
 • Oferta z najniższą ceną: 50370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51290,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Gimnazjum w Brzeznej w sezonie grzewczym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRÓD Spółka z o.o., Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48180,00
 • Oferta z najniższą ceną: 48180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49060,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli w sezonie grzewczym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRÓD Spółka z o.o., Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45658,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45658,54
 • Oferta z najniższą ceną: 45658,54 / Oferta z najwyższą ceną: 40140,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy w sezonie grzewczym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRÓD Spółka z o.o., Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50731,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 43800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44600,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRÓD Spółka z o.o., Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 65700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66900,00
 • Waluta: PLN .

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie