Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  01-09-2016 | 08:00
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2016 | 08:00
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z pr 01.09.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120331-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:...
Termin składania ofert: 2016-07-18


Podegrodzie: Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania
Numer ogłoszenia: 138704 - 2016; data zamieszczenia: 01.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120331 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części:

1) CZĘŚĆ nr I:

a) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie gorących jednodaniowych posiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Olszana, Szkoła Podstawowa Olszanka, Szkoła Podstawowa Rogi, Szkoła Podstawowa Mokra Wieś, Szkoła Podstawowa Stadła, Szkoła Podstawowa Gostwica, Szkoła Podstawowa Brzezna - Litacz, Szkoła Podstawowa Długołęka - Świerkla, Szkoła Podstawowa Brzezna, Gimnazjum Brzezna.

b) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej.

c) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Przedszkolu Brzeznej i obiadów (zupa + drugie danie + kompot) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Ilość osób korzystających z posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu i zmniejszeniu) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego.

Podane w niniejszej specyfikacji ilości, są jedynie szacunkowymi danymi, a Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z powodu zmniejszenia ilości wydawanych posiłków w trakcie trwania umowy.

2) CZĘŚĆ nr II:

a) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i obiadów ( zupa + drugie danie + kompot) i napoju (herbata) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.,

b) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Żłobku w Podegrodziu i obiadów ( zupa + drugie danie + kompot) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

c) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dla osób uprawnionych w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu,

d) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dla osób uprawnionych w Gminnym Żłobku w Podegrodziu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 10 do SIWZ. Ilość osób korzystających z posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu i zmniejszeniu) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego.

Podane w niniejszej specyfikacji ilości, są jedynie szacunkowymi danymi, a Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z powodu zmniejszenia ilości wydawanych posiłków w trakcie trwania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy i Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Kateringowe Anna Konstanty, Stadła 161, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148427,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166024,00
  • Oferta z najniższą ceną: 134417,84 / Oferta z najwyższą ceną: 169994,48
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie