Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-08-2016 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  12-08-2016 | 14:32
data wytworzenia dokumentu:  12-08-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II 12.08.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 146841-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 6 części:...
Termin składania ofert: 2016-07-28


Podegrodzie: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II
Numer ogłoszenia: 180821 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146841 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 6 części:

a) CZĘŚĆ nr I -Trasa I:

Podegrodzie - Osowie sklep - Podegrodzie-Szkoła, 12 uczniów, przewóz otwarty*

b) CZĘŚĆ nr II - Trasa II:

Rogi - Podegrodzie Szkoła , 31 uczniów, przewóz otwarty*

Naszacowice Kapliczka - Podegrodzie Szkoła, 44 uczniów + 1 dziecko, przewóz otwarty* Naszacowice Skrzyżowanie - Podegrodzie Szkoła, 3 uczniów + 1 dziecko, przewóz otwarty*

c) CZĘŚĆ nr III - Trasa III:

Podegrodzie Szkoła - Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu, 2 dzieci (dojeżdżających z Naszacowic), przewóz zamknięty

d) CZĘŚĆ nr IV - Trasa IV:

Naszacowice Skrzyżowanie - Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 1 dziecko, przewóz zamknięty

Naszacowice Stawiska - Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 1 dziecko, przewóz zamknięty

e) CZĘŚĆ nr V - Trasa V:

Długołęka Świerkla II - Brzezna Szkoła, 6 uczniów, przewóz otwarty*

f) CZĘŚĆ nr VI - Trasa VI:

Brzezna Litacz Pętla - Brzezna Instytut 3 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna Litacz Wola - Brzezna Instytut, 1 uczeń, przewóz otwarty*.

(* przez przewóz otwarty o którym mowa powyżej, rozumie się przewóz dostępny także dla innych niż uczniowie gimnazjum pasażerów - przewóz ogólnodostępny Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę, w ramach przejazdów na ww. trasach oznaczonych jako przewóz otwarty, osób innych niż uczniowie, o ile Wykonawca zorganizuje transport w taki sposób, by wszyscy uczniowie mieli możliwość zajęcia miejsc siedzących, z pierwszeństwem przed pasażerami nie będącymi uczniami). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego autobusu wraz z kierowcą na każdej z ww. tras, wykonywanie transportu na więcej niż jednej trasie przy użyciu jednego autobusu nie jest dopuszczalne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz - Osobowo - Towarowy Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna, Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5922,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6364,70
 • Oferta z najniższą ceną: 6364,70 / Oferta z najwyższą ceną: 6364,70
 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz - Osobowo - Towarowy Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna, Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39481,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42431,00
 • Oferta z najniższą ceną: 42431,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42431,00
 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz - Osobowo - Towarowy Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna, Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 987,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1060,80
 • Oferta z najniższą ceną: 1060,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1060,80
 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz - Osobowo - Towarowy Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna, Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106,08
 • Oferta z najniższą ceną: 106,08 / Oferta z najwyższą ceną: 106,08
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Czachurski, ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4094,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4379,80
 • Oferta z najniższą ceną: 4379,80 / Oferta z najwyższą ceną: 4379,80
 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Czachurski, ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2729,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2919,90
 • Oferta z najniższą ceną: 2919,90 / Oferta z najwyższą ceną: 2919,90
 • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie