Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-08-2016 | 14:11
data ostatniej modyfikacji:  12-08-2016 | 14:11
data wytworzenia dokumentu:  12-08-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 12.08.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114539-2016 z dnia 2016-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 12 części:...
Termin składania ofert: 2016-07-14


Podegrodzie: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 180747 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114539 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 12 części:

a)   CZĘŚĆ nr I -Trasa I:

     Podegrodzie-Osowie sklep – Podegrodzie-Szkoła, 12 uczniów, przewóz otwarty*

b)   CZĘŚĆ nr II - Trasa II:

     Rogi – Podegrodzie Szkoła , 31 uczniów, przewóz otwarty*

     Naszacowice Kapliczka - Podegrodzie Szkoła, 44 uczniów + 1 dziecko, przewóz otwarty*

     Naszacowice Skrzyżowanie - Podegrodzie Szkoła, 3 uczniów + 1 dziecko, przewóz otwarty*

c)   CZĘŚĆ nr III - Trasa III:

Mokra Wieś Szkoła – Podegrodzie Szkoła, 20 uczniów, przewóz otwarty*

d)   CZĘŚĆ nr IV - Trasa IV:

     Olszana Szkoła – Podegrodzie Szkoła, 41 uczniów, przewóz otwarty*

e)   CZĘŚĆ nr V - Trasa V:

     Olszanka Szkoła– Podegrodzie (Plac szkolny), 30 uczniów, przewóz otwarty*

f)    CZĘŚĆ nr VI - Trasa VI:

Podegrodzie Szkoła – Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu, 2 dzieci (dojeżdzających z Naszacowic), przewóz zamknięty

g)   CZĘŚĆ nr VII – Trasa VII:

     Naszacowice Skrzyżowanie – Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 1 dziecko, przewóz zamknięty

     Naszacowice Stawiska - Parking Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 1 dziecko, przewóz zamknięty

h)   CZĘŚĆ nr VIII - Trasa VIII:

Długołęka Świerkla II  – Brzezna Szkoła, 6 uczniów, przewóz otwarty*

i)    CZĘŚĆ nr IX - Trasa IX:

Długołęka Świerkla I –Brzezna Szkoła, 30 uczniów, przewóz otwarty*

j)    CZĘŚĆ nr X - Trasa X:

Gostwica (Kwasowiec) – Brzezna Szkoła, 24 uczniów, przewóz otwarty*

k)   CZĘŚĆ nr XI  - Trasa XI:

Brzezna-Litacz Pętla– Brzezna Szkoła, 17 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna-Litacz Wola – Brzezna Szkoła, 29 uczniów, przewóz otwarty*

l)    CZĘŚĆ nr XII - Trasa XII:

Brzezna Litacz Pętla – Brzezna Instytut 3 uczniów, przewóz otwarty*

Brzezna Litacz Wola – Brzezna Instytut Podstawowa, 1 uczniów, przewóz otwarty*.

(* przez „przewóz otwarty” o którym mowa powyżej, rozumie się przewóz dostępny także dla innych niż uczniowie gimnazjum pasażerów – przewóz ogólnodostępny

Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę, w ramach przejazdów na ww. trasach oznaczonych jako „przewóz otwarty”, osób innych niż uczniowie, o ile Wykonawca zorganizuje transport w taki sposób, by wszyscy uczniowie mieli możliwość zajęcia miejsc siedzących, z pierwszeństwem przed pasażerami nie będącymi uczniami.) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego autobusu wraz z kierowcą na każdej z ww. tras, wykonywanie transportu na więcej niż jednej trasie przy użyciu jednego autobusu nie jest dopuszczalne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa KOZI, Import-Eksport Auto-Serwis Usługi Transportowe Artur Kozdrój, ul. Kossaka 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9817,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9180,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9180,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa KOZI, Import-Eksport, Auto-Serwis Usługi Transportowe Artur Kozdrój, ul. Kossaka 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19167,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18819,00
 • Oferta z najniższą ceną: 18819,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18819,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowa KOZI, Import-Eksport, Auto-Serwis Usługi Transportowe Artur Kozdrój, ul. Kossaka 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14025,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13770,00
 • Oferta z najniższą ceną: 13770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13770,00
 • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie