Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  30-06-2016 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2016 | 11:19
data wytworzenia dokumentu:  30-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie, ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody. 30.06.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133938-2016 z dnia 2016-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie obejmuje: a) roboty ziemne, b) roboty ogólnobudowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10 a, b, c, d, e i 11.1 - 11.27 do SIWZ. 2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany...
Termin składania ofert: 2016-06-09


Podegrodzie: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP
w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie,
ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody

Numer ogłoszenia: 111941 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133938 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie, ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje:

a) roboty ziemne,

b) roboty ogólnobudowlane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10 a, b, c, d, e i 11.1 - 11.27 do SIWZ.

2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STEBUD Jan Stec, Kicznia 126, 33-390 Łącko, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194774,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 136482,25
  • Oferta z najniższą ceną: 136482,25 / Oferta z najwyższą ceną: 266492,16
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie