Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  30-06-2016 | 07:56
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2016 | 07:56
data wytworzenia dokumentu:  30-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA, REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465. 30.06.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66639-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie obejmuje: REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA z zakresem: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) odwodnienie przepust, c) odwodnienie korytka ściekowe, d) remont nawierzchni...
Termin składania ofert: 2016-06-17


Podegrodzie: REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA,

REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE,

REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380,

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465.
Numer ogłoszenia: 111023 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66639 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA, REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje:

REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA z zakresem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) odwodnienie przepust,

c) odwodnienie korytka ściekowe,

d) remont nawierzchni drogi,

e) pobocza,

f) zjazdy.

REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE z zakresem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) odwodnienie korytka ściekowe

c) remont nawierzchni drogi,

d) pobocza,

e) zjazdy asfaltowe,

f) zjazdy z tłucznia,

g) kanalizacja deszczowa.

REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA z zakresem:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) odwodnienie rów, korytka ściekowe,

c) odwodnienie przepust,

d) remont nawierzchni drogi,

h) pobocza,

e) zjazdy asfaltowe,

f) zjazdy z tłucznia.

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380 z zakresem:

a) odbudowa nawierzchni.

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465 z zakresem:

a) odbudowa nawierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8, 9 oraz 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j do SIWZ.

2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZBD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 914416,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 676093,34
  • Oferta z najniższą ceną: 676093,34 / Oferta z najwyższą ceną: 911971,43
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie