Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  10-06-2016 | 14:45
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2016 | 14:45
data wytworzenia dokumentu:  10-06-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli 10.06.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91142-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie obejmuje: a) Wykonanie robót ogólnobudowlanych. b) Wykonanie instalacji elektrycznych. c) Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, źródła ciepła, wentylacji, przyłącza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Termin składania ofert: 2016-05-05


Podegrodzie: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli
Numer ogłoszenia: 80987 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91142 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje:

a) Wykonanie robót ogólnobudowlanych.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych.

) Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, źródła ciepła, wentylacji, przyłącza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10 i 11 a, b, c, d, e, f, g, h do SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.22.25-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo - Budowlany Wiesław Czop, Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3430109,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2428385,51
  • Oferta z najniższą ceną: 2337369,97 / Oferta z najwyższą ceną: 3290000,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie