Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-05-2016 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2016 | 14:29
data wytworzenia dokumentu:  31-05-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 31.05.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 116672-2016 z dnia 2016-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podegrodzie
1. Zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 4 części:...
Termin składania ofert: 2016-05-19


Podegrodzie: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II
Numer ogłoszenia: 61945 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116672 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 4 części:

1)    Część I:

Dostęp do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie:

·       Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego),

·       Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera,

·       Świadczenie usługi serwisowej.

W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu.

Parametry techniczne minimalne:

·       stały dostęp do sieci Internet,

·       transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s,

·       transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s,

·       bez limitu danych.

Okres świadczenia usługi:

·       termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.05.2016 r.

·       świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

·       24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach:

·       czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 24 godziny.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.

Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:

·       wskazujący połączenia z siecią,

·       określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych,

·       diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora,

·       zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu.

Ponadto:

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych przesyłając go wraz z fakturą na adres Zamawiającego.

2)    Część II:

Dostęp do Internetu dla 81 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie:

·       Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 81 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego),

·       Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera,

·       Świadczenie usługi serwisowej.

W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu.

Parametry techniczne minimalne:

·       stały dostęp do sieci Internet,

·       transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s,

·       transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s,

·       bez limitu danych.

Okres świadczenia usługi:

·       termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.05.2016 r.

·       świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

·       24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach:

·       czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 24 godziny.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.

Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:

·       wskazujący połączenia z siecią,

·       określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych,

·       diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora,

·       zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu.

Ponadto:

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny raport szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego.

3)    Część III:

Dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie:

·       Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego),

·       Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera,

·       Świadczenie usługi serwisowej.

W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu.

Parametry techniczne minimalne:

·       stały dostęp do sieci Internet,

·       transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s,

·       transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s,

·       bez limitu danych.

Okres świadczenia usługi:

·       termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.05.2016 r.

·       świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

·       24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach:

·       czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 24 godziny.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.

Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:

·       wskazujący połączenia z siecią,

·       określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych,

·       diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora,

·       zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu.

Ponadto:

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych przesyłając go wraz z fakturą na adres Zamawiającego.

4)    Część IV:

Dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie:

·       Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w każdym gospodarstwie znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach odrębnego postępowania przetargowego),

·       Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi - Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał osobistego montażu a nie za pomocą kuriera,

·       Świadczenie usługi serwisowej.

W cenę miesięcznego abonamentu należy wliczyć wszystkie opłaty związane ze świadczeniem usługi (m.in. dostarczenie urządzeń, instalacja, konfiguracja, serwis). Za niepełny miesiąc cena abonamentu zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu i liczby uruchomionego dostępu.

Parametry techniczne minimalne:

·       stały dostęp do sieci Internet,

·       transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kb/s,

·       transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kb/s,

·       bez limitu danych.

Okres świadczenia usługi:

·       termin instalacji i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji usługi do 31.05.2016 r.

·       świadczenie usługi telekomunikacyjnej (Internet) od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.

·       24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do świadczenia serwisu na następujących warunkach:

·       czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii max 24 godziny.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń Beneficjentów ostatecznych telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę.

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność ta będzie wykonana w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia bezpłatnie.

Wraz z instalacją usługi dostępu do sieci internetowej w komputerach wykonawca obowiązany jest do zainstalowania oprogramowania kompatybilnego z systemem operacyjnym zainstalowanym w jednostce komputerowej spełniającego poniższe wymagania:

·       wskazujący połączenia z siecią,

·       określający bieżącą wielkość przesyłu danych pobieranych i wysyłanych,

·       diagnozujący problemy z dostępem do sieci internetowej wraz z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora,

·       zabezpieczający dostęp do połączenia internetowego hasłem uniemożliwiającym korzystanie z sieci przez osoby trzecie, nie będące uczestnikami projektu.

Ponadto:

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w trakcie trwania umowy bezpłatny comiesięczny raport szczegółowy (obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu dla każdej lokalizacji zawierający wyszczególnienie ilości wysłanych oraz odebranych danych wraz z listą zgłoszonych awarii i wykonanych napraw i zobowiązany będzie go przesłać wraz z fakturą na adres Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELBESKID Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141770,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106847,64
 • Oferta z najniższą ceną: 71792,64 / Oferta z najwyższą ceną: 162450,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELBESKID Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76555,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57697,68
 • Oferta z najniższą ceną: 38767,98 / Oferta z najwyższą ceną: 87723,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELBESKID Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94513,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71231,76
 • Oferta z najniższą ceną: 47861,76 / Oferta z najwyższą ceną: 108300,00
 • Waluta: PLN . 

Część NR: 4   

Nazwa: Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TELBESKID Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94513,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71231,76
 • Oferta z najniższą ceną: 47861,76 / Oferta z najwyższą ceną: 108300,00
 • Waluta: PLN .

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie