Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  05-05-2016 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2016 | 13:59
data wytworzenia dokumentu:  05-05-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć, Ewa Janur, Tomasz Dąbrowski
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła - roboty uzupełniające 05.05.2016

Podegrodzie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła - roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 112270 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, tel. 018 4459033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła - roboty uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje:

a) roboty ziemne,

b) roboty montażowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załączniki nr 6 do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. W imieniu Zamawiającego uzyskania w PINB decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu robót.

3. Uzyskanie decyzji na zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót i dokonanie opłat z tym związanych.

4. W imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.

5. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postępujących prac budowlanych.

6. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) urządzić zaplecze robót,

b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

c) zorganizować i przeprowadzić niezbędne próby, badania i odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych,

f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roman Csorich Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania, ul. Morawskiego 9, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107865,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106688,07
  • Oferta z najniższą ceną: 106688,07 / Oferta z najwyższą ceną: 106688,07
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający - Gmina Podegrodzie ogłosiła przetarg nieograniczony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 9446 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015,
na stronie BIP-u Gminy Podegrodzie oraz w siedzibie Zamawiającego - tablica ogłoszeń
I piętro na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica
i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca
w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła, w którym zostały przewidziane udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Opracowana w 2014 r. dokumentacja na budowę wodociągu obejmowała m.in. budowę odcinka od budynku nr 65 do budynków nr 86, 54, 56, 125. W trakcie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę stwierdzono, że ww. odcinek biegnie przez teren ZL (lasy) i zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę tego odcinka. W związku z powyższym Gmina Podegrodzie podjęła stosowne kroki w celu wykonania tego odcinka i zrealizowania całego zakresu przyjętego w projekcie budowlanym. Zmieniono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz dokonano zgłoszenia
o zamiarze wykonania robót budowlanych, które zostało przyjęte bez uwag.

Ponadto w tracie realizacji inwestycji nastąpiły też niewielkie korekty trasy w przebiegu wodociągu, o które w większości wnioskowali właściciele nieruchomości. Korekty te wynikały przede wszystkim z konieczności ominięcia np. elementów małej architektury, istniejącego drzewostanu.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający skorzystał z możliwości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2164): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie