Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  30-11-2018 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2018 | 11:03
data wytworzenia dokumentu:  30-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II 30.11.2018

Ogłoszenie nr 500287039-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.

Gmina Podegrodzie: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie
w sezonie zimowym 2018/2019” II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635177-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.31.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części:

a) CZĘŚĆ nr I:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Olszanka, Olszana, Naszacowice w wariantach:

 odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (14,10 km),

- odśnieżanie (12,55 km).

b) CZĘŚĆ nr II:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Podegrodzie, Juraszowa, Rogi, Naszacowice w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (15,05 km),

- odśnieżanie (12,30 km).

c) CZĘŚĆ nr III:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Podegrodzie, Mokra Wieś, Gostwica, Długołęka – Świerkla w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (21,95 km),

- odśnieżanie (11,35 km).

d) CZĘŚĆ nr IV:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Podrzecze, Stadła, Gostwica w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (22,90 km),

- odśnieżanie (17,45 km).

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy (załącznik nr 10) oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9).

3.5. Ze względu na ukształtowanie i konfigurację dróg gminnych wskazane i preferowane byłoby posiadanie jednostek do odśnieżania z napędem na więcej niż jedną oś.

3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdej z w/w części zamówienia zgłaszania dodatkowych usług zimowego utrzymania na drogach gminnych nieujętych w wykazie – zakres rzeczowy (załącznik nr 9 do SIWZ) jako przeznaczonych do zwalczania śliskości lub usuwania grubej pokrywy śnieżnej, w przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. bardzo dużego oblodzenia drogi lub obfitych opadów śniegu (przy czym ceny jednostkowe obowiązywać będą wg cen zgodne ze złożoną ofertą dla danej części).

3.7. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, objętych odśnieżaniem oraz odśnieżaniem wraz z posypaniem,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) organizacja placu składowego materiałów zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych.

3.8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: kierowców pojazdów, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki).

3.9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

3.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.8 czynności.

3.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

3.14. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 226061.25
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z siedzibą w Brzeznej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzezna
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174907.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174907.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174907.50
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono dla części nr II: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

U Z A S A D N I E N I E W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 19.10.2018 r., do godz. 9.00 nie została złożona żadna oferta dla części nr II.

 

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 248370.30
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długołęka Świerkla 159
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 216460.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216460.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216460.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 276665.36
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z siedzibą w Brzeznej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzezna
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246020.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie