Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-09-2018 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  12-09-2018 | 08:17
data wytworzenia dokumentu:  12-09-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł 12.09.2018

Ogłoszenie nr 500218395-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.

Gmina Podegrodzie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594589-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500193708-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje:

1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł .

2. Okres spłaty udzielonego kredytu 12 lat.

3. Kredyt uruchomiony będzie w transzach. Wysokość transz i termin ich uruchomienia określone będą według dyspozycji Zamawiającego i przekazywane przez bank na konto Zamawiającego bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego.

4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 29 grudnia 2018 r.

5. Karencja w spłacie kapitału: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.06.2019 r.

6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych kalendarzowych okresach obrachunkowych, przy czym w pierwszym okresie obrachunkowym naliczanie odsetek rozpocznie się od dnia jego uruchomienia. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. Ostatnia rata odsetkowa płatna wraz z ratą kapitałową do dnia 15.12.2030 r. Bank do dnia 25-go każdego miesiąca będzie informował kredytobiorcę o wysokości raty odsetkowej za dany miesiąc.

7. Podstawą oprocentowania kredytu będzie zmienna stopa procentowa ustalona na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) i stała marża banku w stosunku rocznym przedstawiona w ofercie. Co oznacza, że zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczone za okres od 1- go do ostatniego dnia każdego miesiąca i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1- go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, przy czym również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień wypłat transz kredytu.

8. Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. Poza marżą, Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat .

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do;

a) przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, lub do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kapitału i odsetek albo do zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat,

b) niewykorzystania kredytu w pełnej kwocie – bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

10. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.

11. Spłata kredytu nastąpi w 26 ratach płatnych w terminach.

 

lp.

lata

raty

1.

30.06.2019 r.

253 738,50

2.

15.12.2019 r.

253 738,50

3.

30.06.2020 r.

253 738,50

4.

15.12.2020 r.

253 738,50

5.

30.06.2021 r.

253 738,50

6.

15.12.2021 r.

253 738,50

7.

30.06.2022 r.

253 738,50

8.

15.12.2022 r.

253 738,50

9.

30.06.2023 r.

253 738,50

10.

15.12.2023 r.

253 738,50

11.

30.06.2024 r.

253 738,50

12.

15.12.2024 r.

253 738,50

13.

30.06.2025 r.

253 738,50

14.

15.12.2025 r.

253 738,50

15.

30.06.2026 r.

253 738,50

16.

15.12.2026 r.

253 738,50

17.

30.06.2027 r.

253 738,50

18.

15.12.2027 r.

253 738,50

19.

30.06.2028 r.

253 738,50

20.

15.12.2028 r.

253 738,50

21.

30.06.2029 r.

253 738,50

22.

15.12.2029 r.

253 738,50

23.

30.06.2030 r.

208 876,50

24.

15.12.2030 r.

208 876,50

 

12. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym następnym po terminie określonym w umowie kredytu.

13. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, wraz ze SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej następujące dokumenty:

1) sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, RB-NDS, RB-N, RB-Z za 2017 rok,

2) sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, RB-NDS, RB-N, RB-Z za I kwartał 2018 roku,

3) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok,

4) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

a) projektu budżetu na 2018 rok;

b) sfinansowania deficytu budżetowego na 2018 rok;

c) możliwości spłaty przedmiotowego kredytu długoterminowego;

5) uchwałę budżetową na 2018 rok, dokumenty z pkt. 1-4b i 5 dostępne są na stronie internetowej; http://bip.podegrodzie.pl/pl/61633/1,16734/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2017-rok.html http://bip.podegrodzie.pl/pl/61512/1/projekt-uchwaly-budzetowej-na-2018-rok.html http://bip.podegrodzie.pl/pl/61512/1,16631/opinia-regionalnej-izby-obrachunkowej.html http://bip.podegrodzie.pl/pl/61930/1/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-i-kwartal-2018-roku.html dokumenty z pkt 1c dostępne w formie załącznika nr 6 do specyfikacji.

3.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

3.5. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość: Podegrodzie, województwo małopolskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 720790.63
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podegrodzie 223
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 823405.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 823405.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 933528.09
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie