Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  24-08-2018 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  24-08-2018 | 08:29
data wytworzenia dokumentu:  24-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 24.08.2018

Ogłoszenie z dnia 24-08-2018 r.

 

Gmina Podegrodzie: „Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku
dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej
w Podegrodziu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.4.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a)    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu”.

b)    Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Podegrodzie

c)     Szczegółowy opis zamówienia zmówienia znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia z dnia 23.07.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:

55 52 31 00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55 32 10 00 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków
55 32 00 00 - 9 - Usługi podawania posiłków

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 244.027,79
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna Wiejski Kociołek
Adres pocztowy:
Podegrodzie 248
Kod pocztowy:
33-386
Miejscowość:
Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 180.218,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180.218,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238.450,00
Waluta: złoty

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie