Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  15-03-2018 | 08:07
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2018 | 08:07
data wytworzenia dokumentu:  15-03-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica” 15.03.2018

Ogłoszenie nr 500056070-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.

Gmina Podegrodzie: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 518296-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje:

- wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500,

- wykonanie projektu rozbiórki istniejącego mostu,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kładki, dojazdów, umocnień dna potoku i skarp,

- wykonanie operatu wodno prawnego,

- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań, raportu (w razie potrzeby),

- wykonanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew (w razie potrzeby),

- opracowanie przedmiaru robót,

 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- w imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,

- w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Parametry Kładki

- Długość całkowita do 8,0 m

- Szerokość jezdni 3,5 m + kapy 2x1,0 m

- Nośność do 30 t,

- Klasa obciążenia C,

- Kategoria Natężenia Ruchu: KR 2.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8, 9 do SIWZ.

3.4. Zamawiający posiada prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów objętych zamówieniem - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 428 poz. 3096 w dniu 23 sierpnia 2010 r.

3.5. Na terenie objętym zamówieniem nie występują tereny zamknięte w rozumieniu Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz nie występuje obszar Natura 2000.

3.6. Zarządcami dróg na terenie objętym zamówieniem są: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu oraz Gmina Podegrodzie.

3.7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dot. osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa ww. wymagań związanych z realizacją zamówienia, ponieważ zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

3.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

3.9. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowości: Olszana, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43545.00
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
Email wykonawcy: fkprojekt@fkprojekt.com
Adres pocztowy: Łącko 870
Kod pocztowy: 33-390
Miejscowość: Łącko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34932.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34932.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84624.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie