Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  15-03-2018 | 07:47
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2018 | 07:47
data wytworzenia dokumentu:  15-03-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II 15.03.2018

Ogłoszenie nr 500056048-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.

Gmina Podegrodzie: „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej - nr 293946K „POLNA” wraz
z dojazdami droga powiatowa nr 1549K
- odcinek bez nazwy - nr 293945K
„ Do Burłackiego”
- mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”,
wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa
nr 1547K w miejscowości Brzezna” II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514546-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej - nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K - odcinek bez nazwy - nr 293945K „ Do Burłackiego” - mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje:

aa) Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie około 0,680 km dróg gminnych:

- wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500,

- wykonanie dokumentacji budowy (przebudowy) - zakres określono w załączniku 9 a, b, c do siwz

- wykonanie dokumentacji chodnika

- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego

- wykonanie dokumentacji budowy mostu wraz z dojazdami

- uzyskanie warunków od administratorów i wykonanie dokumentacji przebudowy wszystkich sieci, przyłączy kolidujących ( o ile będzie wymagane), w razie potrzeby wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci, na terenie jest sieć enrgetyczna koliidująca z budową drogi.

- odwodnienie

- wykonanie operatu wodno prawnego,

- uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań, raportu ( w razie potrzeby)

- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych pełnobranżowych,

- wykonanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

- dokumentacja geodezyjno prawna,

- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew ( w razie potrzeby)

- opracowanie przedmiaru robót,

 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie warunków, uzgodnień niezbędnych do opracowań projektowych, oraz uzyskanie warunków i uzgodnienie dokumentacji z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu,

- w imieniu Zamawiającego uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,

- w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 8, 9 a, b, c do SIWZ.

3.4. Zamawiający posiada prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów objętych zamówieniem - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 428 poz. 3096 w dniu 23 sierpnia 2010 r.

3.5. Na terenie objętym zamówieniem nie występują tereny zamknięte w rozumieniu Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz nie występuje obszar Natura 2000.

3.6. Zarządcami dróg na terenie objętym zamówieniem są: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu oraz Gmina Podegrodzie.

3.7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dot. osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa ww. wymagań związanych z realizacją zamówienia, ponieważ zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

3.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 157554.02
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
Email wykonawcy: fkprojekt@fkprojekt.com
Adres pocztowy: Łącko 870
Kod pocztowy: 33-390
Miejscowość: Łącko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 154980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154980.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie