Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-09-2019 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2019 | 08:11
data wytworzenia dokumentu:  17-09-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” 17.09.2019

Ogłoszenie nr 510195243-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583545-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Pełnomocnik: Gmina Podegrodzie z siedzibą Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej, Krajowy numer identyfikacyjny 492007848, ul. Brzezna  bn, 33-386  Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48184547951, e-mail monter26@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl - strona Pełnomocnika

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamówienie obejmuje:

a) zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4,

b) przeszkolenie w zakresie użytkowania pojazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 3.4. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.

3.5. Wymagany okres gwarancji na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze minimum 24 m-ce (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru pojazdu.

3.6. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej.

3.7. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość: Brzezna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 634146.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bestwińska 105A
Kod pocztowy: 43-346
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 779943.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 779943.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 779943.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie