Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  28-01-2019 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  28-01-2019 | 09:26
data wytworzenia dokumentu:  28-01-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 28.01.2019

28/01/2019    S19    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Podegrodzie: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 019-041266

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie
Podegrodzie
33-386
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Połeć, Elżbieta Popardowska
Tel.: +18 4459033
E-mail: gmina@podegrodzie.pl
Faks: +18 4484951
Kod NUTS: PL218

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.podegrodzie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022”

Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.22.2018

II.1.2)Główny kod CPV

90000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych W niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 4 części: I. Część nr I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022. Zamówienie obejmuje usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej, położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych w tym domków letniskowych i nieruchomości, na których świadczone się usługi hotelarskie (z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmi... Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami dostępna na stronie Zamawiającego

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 3 273 526.44 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019 -2022

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90511000

90511200

90511300

90512000

90513000

90513100

90513200

90533000

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zamieszkałej, położnej na terenie Gminy Podegrodzie oraz z nieruchomości niezamieszkałych w tym domków letniskowych i nieruchomości, na których świadczone się usługi hotelarskie (z wyłączeniem cmentarzy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie) i ich zagospodarowanie (odzysk,unieszkodliwianie), zgodnie z obowiązującym, w czasie świadczenia usługi, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy. 1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 1) odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 2) odbioru wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach i/lub workach przeznaczonych do tego celu, o odpowiedniej kolorystyce, grubości i pojemności, obejmujących: a) papier i tekturę (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 01 i 15 01 01, b) odpady ze szkła (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach 20 01 02 i 15 01 07, c) odpady z tworzyw sztucznych (opakowaniowe i nie opakowaniowe) o kodach: 20 01 39 i 15 01 02, odpadów metalu o kodach 15 01 04, 20 01 40 (opakowaniowe i nie opakowaniowe), opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 zbierane łącznie, w jednym pojemniku lub worku, d) odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99, e) zużyte opony o kodzie 16 01 03, f) odpady wielkogabarytowe, w tym meble o kodzie 20 03 07, g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35*, 20 01 36, h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne) o kodach: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, i) przeterminowane leki o kodach 20 01 32, j) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08 i 20 02 01, k) popioły z palenisk indywidualnych gromadzonych selektywnie w pojemnikach lub workach, usytuowanych przy budynkach zamieszkałych, niezamieszkałych o kodzie 20 01 99. 3) wyposażenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory (na czas realizacji umowy), 4) odbioru odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obejmującego w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Przedmiotowy punkt znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu. 5) wyposażenia nieruchomości wielolokalowych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, 6) wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych na czas realizacji przedmiotu zamówienia w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Rozmiar pojemników i ich kolorystyka Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

a) Cena - w złotych – 60 %

b) Termin płatności faktur – w dniach – 20 %

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach – 20 %

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90500000

90511000

90511300

90512000

90513000

90513100

90533000

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów wielkogabarytowych, z kontenerów KP-7 umieszczonych w poszczególnych sołectwach w Gminie Podegrodzie, dostarczonych przez Wykonawcę w miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym, do których odpady wielkogabarytowe indywidualnie dowiozą mieszkańcy oraz zagospodarowanie dostarczonych odpadów. Kontenery KP-7 będą dostarczone na poszczególne sołectwo przez Wykonawcę.

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane 2 razy w ciągu roku. Odpady te będą odbierane z miejsc ustalonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. Odpady wielkogabarytowe będą indywidualnie dostarczane i umieszczane przez właścicieli nieruchomości w kontenerach, które na czas zbiórki (akcja jednodniowa) będą podstawione przez Wykonawcę, w ilości co najmniej 1 pojemnik na każde Sołectwo z zastrzeżeniem, że w przypadku Sołectw o większej powierzchni lub rozproszonej zabudowie (Podegrodzie, Brzezna, Naszacowice) liczba kontenerów zostanie zwiększona do dwóch. Liczba i miejsce ustawienia dostarczonych kontenerów będzie w zależności od potrzeb i składanych wniosków na bieżąco ustalana z sołtysami poszczególnych sołectw. Na podstawie doświadczeń Zamawiającego należy przewidzieć, iż mieszkańcy mogą w niewielkich ilościach do kontenerów na odpady wielkogabarytowe wrzucić odpady o innym kodzie. W takim przypadku Wykonawca musi mieć na uwadze, iż odpady te winny być zakwalifikowane pod innym kodem (w przypadku zanieczyszczenia i wymieszania odpadów wielkogabarytowych z innymi odpadami). Dlatego należy takiego rodzaju odpady również odebrać i odpowiednio zakwalifikować. 1) przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.). Ponadto w przypadku odebrania zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zamawiający ponadto dopuszcza przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do miejsc ich zagospodarowania za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany będzie realizować postanowienia obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych jego zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

a) Cena - w złotych – 60 %

b) Ilość godzin podstawionych kontenerów - godziny – 20 %

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach – 20 %

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90511000

90511300

90512000

90513000

90533000

90514000

90610000

90611000

90612000

90910000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc: Aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, z późniejszymi jego zmianami. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 10.1 do specyfikacji. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

a) Cena - w złotych – 60 %

b) Termin płatności faktur – w dniach – 20 %

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach – 20 %

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w latach 2019-2022

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90500000

90511000

90511300

90512000

90513000

90533000

90514000

90610000

90611000

90612000

90910000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL21

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze kontenerów usytuowanych na cmentarzach komunalnych i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc: Aa) z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Gostwica, Podrzecze i Podegrodzie oraz transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania. Wywóz dotyczy odpadów o kodzie 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji. Odpady komunalne z cmentarzy komunalnych gromadzone będą w następujący sposób: a) Cmentarz Komunalny w Brzeznej – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, b) Cmentarz Komunalny w Gostwicy – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, c) Cmentarz Komunalny w Podrzeczu – 1 kontener KP 7 – będący własnością Zamawiającego, d) Cmentarz Komunalny w Podegrodziu – 4 kontenery KP 7 – będące własnością Zamawiającego Usługę Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego. Odbiór odpadów z cmentarzy odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z cmentarzy komunalnych o kodzie 20 02 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, w z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasada bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający zaleca, aby zapoznać się z miejscami odbioru odpadów z cmentarzy komunalnych Z terenu Gminy Podegrodzie ze względu na usytuowanie kontenerów oraz dojazd wąskimi alejkami. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

a) Cena - w złotych – 60 %

b) Termin płatności faktur – w dniach – 20 %

c) Czas realizacji zgłoszonej reklamacji – w godzinach – 20 %

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 154-353518

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019 -2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

28/12/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

AVR Spółka Akcyjna
ul. Józefa Dietla 93/4
Kraków
31-031
Polska
Kod NUTS: PL21

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 817 811.34 PLN

Najtańsza oferta: 8 134 836.48 PLN / Najdroższa oferta: 8 838 720.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

11/01/2019

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o.o. Naściszowa 60 33-300 Nowy Sącz Partner: Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka Łososina Dolna 37 33-314 Łososina Dolna
Naściszowa 60
Nowy Sącz
33-300
Polska
Kod NUTS: PL21

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o.o. Naściszowa 60 33-300 Nowy Sącz Partner: Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka Łososina Dolna 37 33-314 Łososina Dolna
Łososina Dolna 37
Łososina Dolna
33-314
Polska
Kod NUTS: PL21

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 319 850.00 PLN

Najtańsza oferta: 283 824.00 PLN / Najdroższa oferta: 299 376.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

27/12/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5A 30-731 Kraków Odział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37 33-300 Nowy Sącz
ul. Jana Pawła II 37
Nowy Sącz
33-300
Polska
Kod NUTS: PL21

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 408 238.32 PLN

Najtańsza oferta: 334 368.00 PLN / Najdroższa oferta: 369 360.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w latach 2019-2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

27/12/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5A 30-731 Kraków Odział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37 33-300 Nowy Sącz
ul. Jana Pawła II 37
Nowy Sącz
33-300
Polska
Kod NUTS: PL21

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 364 390.01 PLN

Najtańsza oferta: 353 808.00 PLN / Najdroższa oferta: 398 736.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18. Środki odwoławcze

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/01/2019

 

 
Zalaczniki:
2019-ojs019-041266-pl.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie