Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  30-11-2018 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2018 | 12:48
data wytworzenia dokumentu:  30-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” dot. części nr II” 30.11.2018

Ogłoszenie nr 500287303-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.

Gmina Podegrodzie: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” dot. części nr II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Podegrodzie  248, 33386   Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” dot. części nr II”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.6.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

aa) obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Podegrodzie, Juraszowa, Rogi, Naszacowice w wariantach:

- odśnieżanie wraz z posypaniem lub usuwaniem śliskości (15,05 km) - planowana ilość przejazdów - 80,

- odśnieżanie (12,30 km) - planowana ilość przejazdów – 45.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zakres rzeczowy (załącznik nr 1 e) oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 d).

4.3. Ze względu na ukształtowanie i konfigurację dróg gminnych wskazane i preferowane byłoby posiadanie jednostek do odśnieżania z napędem na więcej niż jedną oś.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdej z w/w części zamówienia zgłaszania dodatkowych usług zimowego utrzymania na drogach gminnych nieujętych w wykazie – zakres rzeczowy (załącznik nr 1 d do zaproszenia) jako przeznaczonych do zwalczania śliskości lub usuwania grubej pokrywy śnieżnej, w przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. bardzo dużego oblodzenia drogi lub obfitych opadów śniegu (przy czym ceny jednostkowe obowiązywać będą wg cen zgodne z przeprowadzonymi negocjacjami).

4.5. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

a) uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, objętych odśnieżaniem oraz odśnieżaniem wraz z posypaniem,

b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,

c) organizacja placu składowego materiałów zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych.

4.6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: kierowców pojazdów, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie” lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki).

4.7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.

4.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6 czynności.

4.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 184738.02
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długołęka Świerkla 159
Kod pocztowy: 33-386
Miejscowość: Podegrodzie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 176720.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176720.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176720.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67.ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający - Gmina Podegrodzie ogłosiła przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” w dniu 24.09.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenie nr 621054-N-2018 r. na stronie BIP-u Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, dopuszczając składanie ofert częściowych – 4 części.

Składanie ofert zostało wyznaczone do godz. 9.00 w dniu 05.10.2018 r. dla części nr II nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

Został ogłoszony drugi przetarg na : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” w dniu 11.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenie nr 635177-N-2018 na stronie BIP-u Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, dopuszczając składanie ofert częściowych – 4 części.

Składanie ofert zostało wyznaczone do godz. 9.00 w dniu 19.10.2018 r. dla części nr II ponownie nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. Z uwagi na brak złożonych ofert dla części nr II oraz zapewnienie zimowego utrzymania dróg gminnych na drogach objętych drugą częścią zamówienia, Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie