Formularze do pobrania

WODOCIĄGI GMINNE

 
data publikacji:  20-11-2007 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2007 | 15:02
Formularze do pobrania
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie w przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą usług i wymagane jest zawarcie nowej umowy z nowym odbiorcą usług. Obowiązek poinformowania o zmianie odbiorcy usług spoczywa na dotychczasowym odbiorcy usług.

W przypadku zmiany odbiorcy usług, dotychczasowy odbiorca usług składa do Gminy pisemny wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą usług niezwłocznie po wystąpieniu zmiany. Dostawca usługi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy usług umowę do podpisu.

Wniosek_o_przepisanie_punktu_poboru.pdf (28.53 Kb)

Wniosek_o_przepisanie_punktu_poboru_zgon.pdf (28.26 Kb)

W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub przerw w dostawach wody nie przewidzianych w ww. regulaminie, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

Reklamacja.pdf (26.82 Kb)

W przypadu zmiany danych odbiorcy usług w stosunku do danych podanych w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę odbioirca usług zobowiązany jest wystąpić do dostawcy usług o zmianę tych danych.

Wniosek_o_zmiane_danych_odbiorcy_uslug.pdf (27.90 Kb)

Przyłączenie do sieci odbywa się na wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

Wniosek_o_przylaczenie_do_sieci.pdf (34.20 Kb)

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie