OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  29-10-2019 | 13:36
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2019 | 13:36
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z  2018 poz. 2081) zawiadamiam

1)       o podjęciu  przez  Radę Gminy Podegrodzie Uchwały Nr XI/136/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, przyjętego Uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 428, poz. 3096 ze zm.)  dla działki położonej w Podrzeczu w obszarze określonym w załączniku nr 30  ww. Uchwały oraz

2)        o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 27 listopada 2019 r.

Wnioski  należy składać na piśmie do Wójta Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie: pon.: 9:00 -16:00, wt. – pt.: 7:00 -15:00. Pisma/wnioski należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248)  lub w  postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl bądź opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie.

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Podegrodzie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Podegrodzie za pomocą e-mail: gmina@podegrodzie.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie