OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  04-09-2019 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2019 | 09:24
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

ROS-PP.6721.5.2019             

    O G Ł O S Z E N I E

                                            Wójta Gminy Podegrodzie

 

 o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamiam:

 

1)  o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwał: Nr XLV/492/2014 z dnia 30 września 2014r. i Nr V/55/2019 z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, dot. zmiany przeznaczenia terenów obejmujących: działkę nr 207 i część działki nr 107 położonych w Stadłach oraz działkę nr 88/2 położoną w Podrzeczu;

2)  o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 września 2019r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane
do archiwum w Urzędzie Gminy w Podegrodziu jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami
dot. archiwizacji dokumentów,

2)   administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248,

3)   podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4)   składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7)   składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8)   dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie e-mail: usc@podegrodzie.pl.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie