OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  02-08-2019 | 13:45
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2019 | 13:45
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr V/55/2019 z 04.02.2019 r., Nr XVIII/212/2016 z 29.08.2016 r., Nr XXIV/282/2017 z 27.03.2017 r., Nr XLII/491/2018 z 04.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie  

  

                                             z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie, obejmującej tereny działek ewidencyjnych położonych w obrębie Gostwica, Mokra Wieś, Olszana i Stadła, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 12.08. - 05.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 08.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w pokoju nr 1 o godz. 10.00.

                Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 8.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 02.08.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia …...09.2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych

 uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Podegrodzie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Podegrodzie za pomocą e-mail: gmina@podegrodzie.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie