OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  22-07-2019 | 16:09
data ostatniej modyfikacji:  22-07-2019 | 16:09
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) - zwanej (dalej „uopizp”) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) (zwanej dalej „uouiośr”) oraz Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXIV/403/2017 z  dnia 27  grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  część działki nr 882 położonej w Gostwicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentami w dniach od  30 lipca do 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, w Referacie ds.  Planowania Przestrzennego – pokój nr 1, 33 - 386 Podegrodzie 248, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu oraz wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz.1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1, 2 i 3  w związku z art. 17 pkt 11 „uopizp”, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Podegrodzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@podegrodzie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub  ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, telefon – informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie bip.podegrodzie.pl/

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE