OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  10-06-2019 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2019 | 13:12
autor dokumentu: Beata Zelek
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Debata nad Raportem o Stanie Gminy

Zgodnie z  art. 28 aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) Wójt Gminy Podegrodzie przedstawia Radzie Gminy Podegrodzie Raport o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2018, do dnia 31 maja 2019 r. Raport stanowi podsumowanie działalności wójta w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy Raport o stanie Gminy podczas sesji na której będzie podejmowana uchwała o udzieleniu lub nie udzieleniu wójtowi absolutorium, czyli zgodnie ustawą o finansach publicznych do dnia 30 czerwca. W trakcie sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy, nad którym będzie przeprowadzona debata, w debacie tej będą mogli wziąć udział Radni Gminy Podegrodzie oraz mieszkańcy Gminy. Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który będzie chciał wziąć udział w debacie nad raportem będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Podegrodzie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Jak wskazuje art. 28aa ust. 8 ustawy, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy, mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Pana Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Sesja rady Gminy Podegrodzie na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00, zatem zgłoszenia do udziału w debacie należy składać do 21 czerwca 2019 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie