OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  24-04-2019 | 07:02
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2019 | 07:02
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Obwieszczenie WÓJTA GMINY PODEGRODZIE o wyłożeniu do wglądu publicznego

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) - zwanej (dalej „uopizp”) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) (zwanej dalej „uouiośr”) oraz Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXIV/403/2017 z  dnia 27  grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  część działki nr 102 położonej w Podrzeczu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. dokumentami w dniach od 23 kwietnia do 14 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, w Referacie ds.  Planowania Przestrzennego – pokój nr 1, 33 - 386 Podegrodzie 248, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu oraz wziąć udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami w dniu  20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz.1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1, 2 i 3  w związku z art. 17 pkt 11 „uopizp”, każdy (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Podegrodzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@podegrodzie.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub  ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie