OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  15-04-2019 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  15-04-2019 | 14:10
autor dokumentu: Michał Jasiewicz
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

OGŁOSZENIE

WOJTA GMINY PODEGRODZIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Podegrodzie: Nr XXXIX/456/2018  i Nr XXXIX/457/2018 z 27 czerwca 2018r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r. projektu zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu dotyczy części tekstowej i graficznej planu, dla części działki o nr 939/72 zlokalizowanej w miejscowości Podegrodzie oznaczonej w planie obowiązującym symbolami:  R6 i WS oraz działek zlokalizowanych w miejscowości Stadła oznaczonych w planie obowiązującym symbolem R6

Projekt ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie,  w Referacie ds.  Planowania Przestrzennego – pokój nr 1, 33 - 386 Podegrodzie 248, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu  24.04.2019 r. o godzinie 12 , na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Podgrodziu odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, oprócz projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są następujące dokumenty:

  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Podgrodzie, na adres 33 - 386 Podegrodzie 248, na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.podegrodzie.pl

wylozenie zmiany planu podegrodzie szek.zip

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie