OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  10-04-2019 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  10-04-2019 | 14:44
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081)  zawiadamiam:

 

1)  o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwał: Nr XXIX/316/2017 z dnia 27.06.2017r., Nr XXXIV/403/2017 z dnia 27.12.2017r. i Nr V/55/2019 z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, dot. zmiany przeznaczenia terenów obejmujących: działkę nr 577 położoną w Brzeznej, działkę nr 430 położoną w Gostwicy oraz działki nr: 720/4, 720/6, 723/1, 723/5, 741/1 i 741/2 położone w Podegrodziu oraz dot. likwidacji nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na załączniku graficznym Nr 14 do uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr V/55/2019 z dnia 04.02.2019r.;

2)  o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 6 maja 2019r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie. 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie