OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  15-01-2019 | 14:25
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2019 | 14:25
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXVI/424/2018 z 26.03.2018 r., Nr XXXIX/455/2018 z 27.06.2018 r.,  Nr XXVIII/293/2013 z 21.02.2013 r., Nr XXXIV/403/2017 z 27.12.2017 r., Nr XLII/491/2018 z 04.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie  

  

                                       z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie, obejmującej tereny działek ewidencyjnych położonych w obrębie Brzezna, Gostwica, Stadła, Podegrodzie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: 23.01.2019 r. - 18.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 8.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w pokoju nr 1 o godz. 09.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2019 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 8.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie