OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  15-01-2019 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2019 | 14:23
autor dokumentu: Michał Jasiewicz
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

 

  1. o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwał:
  1. Nr XL/467/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej planu, odnoszącej się do ustaleń zawartych w § 54f Rozdziału III pn. „Ustalenia szczegółowe”;
  2. Nr XLII/491/2018 z dnia 04.10.2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, dot. zmiany przeznaczenia terenów: w rejonie działki nr 284/8 w Gostwicy zgodnie z zał. Nr 8 do uchwały oraz w rejonie działki nr 770 położonej w Brzeznej i likwidacji obowiązujących linii zabudowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
  1. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2019r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie