OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  14-09-2018 | 10:26
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2018 | 10:26
autor dokumentu: Michał Jasiewicz
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

 

            Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 21.07.2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Podegrodzie Nr: XXIX/316/2017 z dnia 27.06.2017r., XXX/348/2017 z dnia 12.09.2017r., XXXIV/403/2017 z dnia 27.12.2017r., XXXVI/424/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie

dotyczących:

·         zmiany w § 54  części tekstowej planu oraz zmiany przeznaczenia części terenów położonych w Gostwicy, Długołęce-Świerkli, Mokrej Wsi i Olszanie,

·         zmiany przeznaczenia terenów położonych w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla i Podegrodzie

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 25 września do 24 października 2018r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 18 października 2018r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@podegrodzie.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018r.

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE