OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  28-08-2018 | 07:10
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2018 | 07:10
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

 

 

 

ROS-PP.6721.4.2018                                                               Podegrodzie, 28.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXIV/282/2017 z dn. 27.03.2017 r., Nr XXXIV/403/2017 z dn. 27.12.2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie  

  

                                         z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w części obejmującej tereny położone w obrębach: Brzezna, Rogi, Gostwica oraz Naszacowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach: 05.09. - 28.09.2018 r.  w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 8.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 09.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 8.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE