OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  27-11-2017 | 08:23
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2017 | 08:23
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

ROS-PP.6721.1.2017                                                        Podegrodzie, 27.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XVIII/211/2016 z dnia 29.08.2016 r., Nr XXI/237/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie  

  

                                         z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dla terenów działek ewidencyjnych nr 879/16, 879/19, 879/24, 881/16, 881/13 oraz 879/22 obręb Brzezna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 5 do 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 8ºº do 16ºº oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 08ºº.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 8ºº do 16ºº oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE