Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 14:41

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, z elementami wykonawczymi przebudowy (remontu) kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacji w Szkole Podstawowej w Rogach 08.03.2018
więcej »»»
Wykonanie podziału około 69 działek, położonych w miejscowościach Mokra Wieś oraz Gostwica w Gminie Porlegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu regulację stanu prawnego drogi gminnej w miejscowościach Mokra Wieś - Gostwica. Etap I obejmuje dostarczenie do Urzędu Gminy wykazu właścicieli działek oraz orientacyjnej powierzchni działek zajętych pod drogę gminną. Etap II obejmuje dostarczenie do Urzędu Gminy Porlegrodzie klauzulowanych map z projek 21.02.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
INFORMACJA Z OTWARCIA _ Nadzór inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 25.01.2018
więcej »»»
Wykonanie podziału działek ew. nr 90/1, 93/1, 102, położonych w miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-go i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszczególnych działek dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pa-zganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” w celu regulacji stanu prawnego mostu. 23.01.2018
więcej »»»
Wykonanie podziału działek ew. nr 63, 64, 78, 79/1, położonych w miejscowości Olsza-na w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszcze-gólnych działek dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont kładki w ciągu drogi Do Za-konnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+005 – 0+012” w celu regulacji sta-nu prawnego kładki. 18.01.2018
więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH 04.01.2018
więcej »»»
PROTOKÓŁ „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 23.11.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA: „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 15.11.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: Nadzór następujących inwestycji: „Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205” cz. I „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” cz. II „Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pazganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 –0+059” cz. III „Remont kładki w ciągu drogi gminnej Do Zakonnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+004 – 0+012” cz. IV 15.11.2017
więcej »»»
Zmiana zapytania nr 2 na "Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie" 07.11.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
„Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu” 23.10.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu”. 13.10.2017
więcej »»»
ZMIANA: „Remont drogi rolniczej Leśna w miejscowości Olszanka” 10.10.2017
więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi palenia w kotłowniach oraz wykonywanie prac konserwatorskich w placówkach oświatowych na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018 02.10.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
"Wycinka dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących na działce o nr ew. 80 położonej w miejscowości Rogi" "Zakup wraz z dostarczeniem 25 szt. młodych dębów szypułkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego" 25.09.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” - II 19.07.2017
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Rędziny II w miejscowości Juraszowa 17.07.2017
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Koło Gąsiora w miejscowości Juraszowa 17.07.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” 10.07.2017
więcej »»»
„Rozbiórka istniejącego budynku domu nauczyciela” 26.06.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie