Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  08-03-2018 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  09-03-2018 | 09:50
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, z elementami wykonawczymi przebudowy (remontu) kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacji w Szkole Podstawowej w Rogach 08.03.2018

Podegrodzie, 08.03.2018 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Rogach” na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

 

Gmina Podegrodzie

 

 

33 – 386 Podegrodzie 248

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, z elementami wykonawczymi przebudowy (remontu) kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacji w Szkole Podstawowej w Rogach:

- piec c.o.,

 - instalacja c.o.,

- instalacja elektryczna w obrębie kotłowni piwnic,

- roboty budowlane (posadzki, ściany, schody) w całości piwnic kotłowni,

- opracowanie przedmiaru robót,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót,

- w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia.

Projekt budowlany i wykonawczy zostanie wykonane w 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej (zapis w formie PDF, z AutoCAD/dwg):

a)      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) – obejmująca całość robót związanych z realizacją zamierzenia. Specyfikacja techniczna zostanie wykonana
w 2 egz. wersji papierowej i 1 ezg. Wersji elektronicznej  (zapis w formacie PDF
i w wersji edytowalnej)

b)      Przedmiary robót – zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających
z dokumentacji projektowej. Przedmiary robót zostaną wykonane w 2 egz. w wersji papierowej i 1 eg. wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf),

c)      Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389). Kosztorys zostanie wykonany w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej (zapis w formacie PDF wersji edytowalnej np. norma, PRO, xml.)

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  31.05.2018 r.

 

 

 

4. Wymagane od oferenta dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do zaproszenia

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

a)   Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 15.03.2018 r., do godziny 9:00.

b)   W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)   Oferta złożona po terminie tj. dnia 15.03.2018 r. po godzinie 9:00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·  Nazwa i adres Wykonawcy

· Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

 

 

· Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro – „szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Rogach”

 

· „UWAGA: nie otwierać przed 15.03.2018 r. godziną 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 21 w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 9:15

6. Kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90%

b) termin płatności faktur  - w dniach – 10%

Cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe.

Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                           najniższa cena brutto

                                                           z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------- x 90 pkt

                                                           cena brutto

                                                           rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie

 

                                   termin płatności

                                                                                              z oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium terminu płatności faktur = ------------------------------------ x10 pkt

                                                                                       najdłuższy termin płatności

                                                                                       z rozpatrywanej oferty

 

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych terminów płatności miesięcznych faktur w tym granicach. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski, tel. 18 445 90 40, e-mail: t.dabrowski@podegrodzie.pl

 

 

 

 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1)      Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)      Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia

3)      Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem umowy Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

15.       Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów.

16.       Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

17.       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1.pdf
zalacznik-nr-2.pdf
projekt_schematy.zip
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie