Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  25-01-2018 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2018 | 09:58
data wytworzenia dokumentu:  25-01-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
INFORMACJA Z OTWARCIA _ Nadzór inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 25.01.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA

Informacja_z_sesji_otwarcia.pdf   

 

 


  Podegrodzie, 25.01.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n.: Nadzór inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Nadzór każdej inwestycji około 80 godz., przy czym stawka godzinowa nie może być niższa od ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres robót określają:

a)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10, 11, 11 a - 12, 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, 14 a, b, c, d, e, f do SIWZ dla robót budowlanych udostępniony na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1,61596/zmiana-nr-1-i-2-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-293791k-polegajaca-na-budowie-odcinka-drogi-gminnej-stanowiacej-polaczenie-dr.html

3.    Termin wykonania zamówienia: od 01.03.2018 r. do  31.07.2018 r.

4.    Wymagane od oferenta dokumenty:

a)    wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do zaproszenia.

5.    Termin i miejsce złożenia oferty:

a)    Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 31.01.2018 r., do godziny 14:30.

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
a nie data jej nadania.

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 31.01.2018 r. po godzinie 14:30 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·       Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro –

„Nadzór inwestycji:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie”

·       UWAGA: nie otwierać przed 31.01.2018 r., godziną 14:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 31.01.2018 r., o godzinie 14:45

6.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena – 100%.

b)    Cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe.

c)    Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                                najniższa cena brutto

                                                               z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = -------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                       cena brutto

                                                                rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.

7.    Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski, tel. 18 445 90 40, e-mail: t.dabrowski@podegrodzie.pl

8.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia zlecenia:

1)    Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)    Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3)    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem zlecenia Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12.     Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

13.     Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

15.     Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

16.     W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

17.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.    Formularz ofertowy 1,

2.     Wzór zlecenia 2,

3.       Przedmiary robót, STWIORB oraz dokumentacja techniczna dostępne na stronie BIP Zamawiającego w przetargu na roboty budowlane:.

nr 10, 11, 11 a - 12, 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, 14 a, b, c, d, e, f do SIWZ dla robót budowlanych

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1,61596/zmiana-nr-1-i-2-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-293791k-polegajaca-na-budowie-odcinka-drogi-gminnej-stanowiacej-polaczenie-dr.html

 

 

 
Zalaczniki:
zaproszenie-nadzor-dr.-zwirownia.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-zlecenie-nadzor-przebudowa-zwirownia.doc
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie