Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-11-2017 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  04-12-2017 | 13:11
data wytworzenia dokumentu:  23-11-2017
autor dokumentu: OPS PODEGRODZIE
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
PROTOKÓŁ „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 23.11.2017

 

 

 

                                               

 

 

PROTOKÓŁ

OPS/protokol_04_12_2017.pdf

 


POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu (Gmina Podegrodzie)

33- 386 Podegrodzie 248

Telefon: 18 448 49 68

Faks: 18 448 49 68

Zamawiający działa jako jednostka organizacyjna Gminy Podegrodzie.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego:

 

 

Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie

 

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579),
 (dalej „ustawa Pzp”)

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 11 ust. 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ze względu na unieważnienie otwartego konkursu ofert

 

 

 

 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podegrodzie, 23.11.2017

 

 

 

 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II. Kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

III. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych.

 

IV. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych.

 

V. Termin realizacji zamówienia:

Listopad-grudzień 2017

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu pracy, indywidualnego doradztwa oraz szkoleń zawodowych. Warsztaty treningu pracy i indywidualne doradztwo zawodowe odbywać się będzie w budynku Biblioteki Gminnej Podegrodzie – Podegrodzie 525. Szkolenia zawodowe powinny być zorganizowane w lokalizacji do 25 km od Siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

2.   Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia.

 

VII. Podwykonawcy

W przypadku powierzenia realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawcy.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, we wskazanych poniżej okolicznościach.

1. Z  postępowania wyklucza się:

-wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

-wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

·         którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

·         charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

·         skarbowe,

·         jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

-wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

-wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

-wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

-wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

-Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ww. zapisów.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

·         jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd  pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymaganie musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestrów. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy.

2.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

 

2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia na podstawie:

-oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

-jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – zobowiązania i dokumentów, oraz wstępnego oświadczenia podmiotu trzeciego – że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia zasoby - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i polegają na zasobach podmiotu trzeciego;

-dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

2.3.Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

2.4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:

1.Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

·         Wykaz zorganizowanych szkoleń w ciągu ostatnich 24 miesięcy (załącznik nr 3) dotyczących aktywizacji zawodowej

·    aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem

·       aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego na zasobach, którego wykonawca polega, o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania – zgodnie ze wzorem -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału.

2.Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, następujące aktualne na dzień złożenia oferty dokumenty:

·       informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·       odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

·       dokumenty na zasobach którego wykonawca polega – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

·       zamiast dokumentów, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

·       Dokumenty, o których mowa w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

5. Ponadto do oferty należy załączyć:

1.     Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3.     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane w pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2.   Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ops_podegrodzie@pro.onet.pl. W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4.   Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Barbara Grabiak .

5.   Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

6.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.   W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

8.   Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Termin związania ofertą.

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią Zaproszenia.

4.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.   Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane.

6.   Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie.

7.   Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach. Koperta powinna być oznakowana następująco:. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie Nie otwierać przed dniem 01.12.2017 godz. 14.00.”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Budynek Urzędu Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu , 33-386 Podegrodzie 248 , w pokoju  8.

2.   Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2017r.. o godz. 13.30 . Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

3.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

4.   Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.   Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny o znaczeniu:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

            Kryterium nr 1 – Cena – 60 punktów

            Kryterium nr 2 –  - Merytoryczna treść oferty – 40 punktów

       

Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =60 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

 

W kryterium nr 2 „Merytoryczna treść oferty”  Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę

a)         „Programu”,

b)         „Konspektu”,

 

W ramach kryterium Sposób wykonania usługi Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów

a)         Podkryterium 2 a

Program szkolenia – od 0 do 20 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia pod kątem:

           trafności programu do potrzeb szkoleniowych odbiorców (0-10 pkt x waga 0,4 = 4 pkt),

           kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-10pkt x waga 0,4 = 4 pkt),

           uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-10 pkt x waga 1,2  = 12 pkt) ,

 

b)         Podkryterium 2 b

Konspekt - od 0 do 20 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę konspekt pod kątem:

           trafności stosowanych metod szkoleniowych do potrzeb szkoleniowych odbiorców

 (0-5 pkt x waga 0,8 = 4 pkt),

           kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-5 pkt x waga 0,8 = 4 pkt),

           uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-5 pkt x waga 2,4 = 12 pkt)

 

przy zastosowaniu następującej skali punktowej oceny:

0 pkt – całkowicie nie spełnia/bardzo zły

1 pkt – nie dość spełnia/zły

2 pkt – spełnia w niewielkim stopniu/przeciętny,

3 pkt – spełnia w stopniu średnim/umiarkowanie dobry,

4 pkt  – spełnia w stopniu dobrym/dobry

5 pkt – spełnia w stopniu bardzo dobrym/bardzo dobry.

 

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XIV. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowę na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszego  Zaproszenia.

 

XV. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

XVI. Załączniki:

1)   Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2)   Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3)   Załącznik Nr 3 - Wykaz zorganizowanych szkoleń zawodowych

4)    Załącznik Nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5)   Załącznik Nr 5  – wzór umowy.


 

Załącznik nr 1 - OPZ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Gmina Podegrodzie

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Podegrodzie do 30.06.2019 r.

 

1. ZADANIA SZKOLENIOWE:

 

1.1. Kursy zawodowe

Organizacja szkoleń zawodowych w odległości do 25 km od siedziby Zamawiającego

Założenia:

Kursy zawodowe: 

 

1)    Prawo jazdy kat. E - liczba godzin 45 (20 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć praktycznych - jazda), liczba osób – 2,

Zamawiający wymaga, aby szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności kierowania pojazdem pow. 3,5 tony.

a)    Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia placu manewrowego, wyposażenia dydaktycznego, samochodów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280 );

b)    Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

c)     Szkolenie realizowane będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

d)    W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników/uczestniczek musi mieć możliwość samodzielnej jazdy i wykonania manewrów odpowiednim pojazdem samochodowym w wymiarze 25 godz.

e)    Zapewnienie w ramach usługi pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna).

f)     Ustalenia terminu egzaminu państwowego kat. E.

g)    Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem do egzaminu zewnętrznego oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia do egzaminu zewnętrznego.

h)    Przygotowanie programu szkolenia.

i)      Zapewnienie Uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych, które staną się własnością kursantów, takich jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia

j)     Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu kursu dotyczącego zajęć teoretycznych oraz praktycznych, przy czym zajęcia praktyczne Wykonawca ustali z każdym uczestnikiem indywidualnie, po czym dostarczy go Zamawiającemu.

k)    Wykonawca w ramach kursu dopełni wszelkich formalności związanych z otrzymaniem uprawnień kursanta do prowadzenia pojazdu: tj. karta tachograf, uprawnienia na przewóz rzeczy, uprawnienia na przewóz płynów, ADR.

 

 

2)    Prawo jazdy kat. B – liczba godzin 60 (30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych - jazda), liczba osób – 8,

l)      Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia placu manewrowego, wyposażenia dydaktycznego, samochodów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280 );

m)   Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

n)    Szkolenie realizowane będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

o)    W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników/uczestniczek musi mieć możliwość samodzielnej jazdy i wykonania manewrów odpowiednim pojazdem samochodowym w wymiarze 30 godz.

p)    Zapewnienie w ramach usługi pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna).

q)    Ustalenia terminu egzaminu państwowego kat. B.

r)     Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem do egzaminu zewnętrznego oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia do egzaminu zewnętrznego.

s)     Przygotowanie programu szkolenia.

t)     Zapewnienie Uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych, które staną się własnością kursantów, takich jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia

u)    Przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu kursu dotyczącego zajęć teoretycznych oraz praktycznych, przy czym zajęcia praktyczne Wykonawca ustali z każdym uczestnikiem indywidualnie, po czym dostarczy go Zamawiającemu.

 

3)    Magazynier – liczba godzin 40, liczba osób – 1,

Zamawiający wymaga, aby szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: gospodarkę magazynową, odpowiedzialność materialną; przepisy i normy obowiązujące w magazynach, organizację prac magazynowych, łańcuch dostaw, innowacyjne technologie magazynowe, gospodarka zapasami, towaroznawstwo, inwentaryzację, oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

4)    Magazynier z obsługą wózka widłowego – liczba godzin 100, liczba osób – 1,

Magazynier – jak wyżej + obsługa wózka widłowego> - umożliwiającego uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych i elektrycznych) oraz operowania ładunkiem Zamawiający wymaga, aby szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa i obsługa wózków widłowych,  rodzaje ładunków, wiadomości z zakresu przepisów BHP, dozór techniczny, wymiana butli LPG oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

5)    Mobilna kosmetyczka – (Prawo jazdy kat. B + kurs kosmetyczki) – liczba godzin 120, liczba osób – 1,

Prawo jazdy kat. B (60 godz.) - (jak wyżej- pkt. 2) oraz kurs kosmetyczki (60 godz.) - Zamawiający wymaga, aby  szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: Specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym, Warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego, Budowa i funkcje skóry, Demakijaż oczu, Demakijaż twarzy, szyi, dekoltu, Masaż twarzy, szyi, dekoltu, Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy, Pielęgnacja okolic oczu, stylizacja paznokci, Omówienie schorzeń skóry najczęściej spotykanych w gabinetach kosmetycznym, Usuwanie zbędnego owłosienia ciepłym woskiem oraz pastą cukrową oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 

6)    Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym – liczba godzin 60, liczba osób – 3,

Zamawiający wymaga, aby  szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: zdobycie niezbędnej wiedzy tematycznej a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów, rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska handlowego oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

7)    Wizaż i stylizacja paznokci – liczba godzin 60, liczba osób –  4,

Zamawiający wymaga, aby  szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: Przepisy BHP i zalecenia sanitarno-epidemiologiczne dotyczące organizacji stanowiska pracy oraz organizacji pracy w gabinecie kosmetycznym podczas wykonywania wizażu, stylizacji paznokci i przedłużania rzęs, Komunikacja z klientem oraz przeprowadzanie rozmowy na temat jego oczekiwań - fachowe doradztwo, Regulacja brwi i henna, Określenie typu urody, kolorystyka makijażu, analiza kształtu twarzy, Korekta twarzy oraz kamuflaż, Korekta cery, oczu i ust, Makijaż naturalny i dzienny, Makijaż ślubny, Makijaż wieczorowy, Makijaż studyjny, Budowa paznokcia, Choroby paznokcia, Zabiegi na dłonie (parafina) oraz masaż dłoni, Manicure i pedicure z użyciem lakieru, Technika przedłużania paznokci metodą żelową (naturalny paznokieć, french), Zdobienie paznokci: brokaty, ozdoby wtapiane, farbki akrylowe, decoupage, Korekta paznokcia, uzupełnianie i ściąganie, Manicure hybrydowy, techniki nakładania, przedłużania i ściągania, Manicure tytanowy techniki nakładania, przedłużania i ściągania,  oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

8)    Opiekun osoby starszej z elementami masażu- liczba godzin 80 - liczba osób – 1,

Zamawiający wymaga, aby  szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: BHP, ppoż., pomoc przedlekarska; elementy pedagogiki opiekuńczej w tym opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii; elementy psychologii starości; zadania opiekuna w aspekcie prawnym, zasady higieny i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych; wybrane techniki masażu, rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych; zasady żywienia i rodzaje diet oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

9)    Kurs operatora koparko – ładowarki – liczba godzin 134, liczba osób - 1,

Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych/ Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem do egzaminu zewnętrznego oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia do egzaminu zewnętrznego. Zapewnienie w ramach usługi pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna). Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

10) Kucharz małej gastronomii – liczba godzin 60, liczba osób – 2,

Zamawiający wymaga, aby  szkolenie zawodowe swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in.: przepisów sanitarnych i BHP obowiązujących w gastronomii, organizacji procesu produkcji w zakładzie gastronomicznym, podstawowych zagadnień związanych ze środkami żywnościowymi, metod i zadań obróbki wstępnej, oceny organoleptycznej surowców, produktów spożywczych i gotowych potraw, wartości odżywczej produktów spożywczych, obsługi urządzeń i sprzętów w zakładzie gastronomicznym oraz aby prowadziło do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 

 

 

11) Cukiernik – liczba godzin – 80, liczba osób – 2.

Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik będzie m.in. znał przyrządy potrzebne do przygotowywania i dekorowania wyrobów cukierniczych; potrafił sporządzać różnego rodzaju ciasta i wyroby cukiernicze; potrafił sporządzać masy, kremy i inne półprodukty cukiernicze, znał podstawy dekorowania gotowych produktów cukierniczych. Zamawiający wymaga, aby kurs  prowadził do zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania, poprzedzonych przeprowadzeniem egzaminu /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 

Warunki dotyczące organizacji kursów zawodowych:

a.     Forma przeprowadzonych szkoleń – kursy zawodowe

b.     Łączna liczba osób – 26 osób,

c.     Łączna liczba certyfikatów – 26,

d.     Realizacja modułu: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 15.02.2018 r.

e.     Zamawiający zastrzega, że wskazane wyżej i we wzorze Formularza ofertowego liczby uczestników kursów zawodowych to liczby planowane, zakładane na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

f.      Faktyczna liczba uczestników poszczególnych kursów zawodowych zostanie przekazana Wykonawcy   w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

g.    Rozliczenie realizacji kursów nastąpi na podstawie cen jednostkowych poszczególnych szkoleń podanych w ofercie i liczby osób, jakie Zamawiający skieruje na poszczególne szkolenia w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej. Zatem faktyczna cena za realizację Zamówienia może być inna, niż łączna cena za wykonanie zamówienia określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

 

Zadania Wykonawcy:

a.     Wykonawca zapewni badania wstępne/badania medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na danym stanowisku,

b.    Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

c.     Zapewnienie kadry dydaktycznej legitymującej się odpowiednim przygotowaniem oraz doświadczeniem

d.    Materiały szkoleniowe [tj. skrypty, teczki, notatniki, długopisy, inne materiały niezbędne to przeprowadzenia szkolenia tj. kosmetyki i stroje robocze] i niezbędne podręczniki rekomendowane dla danej tematyki szkolenia dla każdego Uczestnika/-czki projektu.

e.     Zapewnienia warunków lokalowych niezbędnych do przeprowadzenia ww. szkoleń (tj. sal szkoleniowych wraz z niezbędnym sprzętem (m.in. rzutnik, laptop, flipchart oraz innymi niezbędnymi do organizacji zajęć praktycznych itp.), w tym z komputerami z odpowiednim oprogramowaniem (dla każdego/-ej z uczestników/-czek oraz wykładowcy/trenera) – w przypadku, gdy sprzęt komputerowy jest wymagany dla przedmiotowego szkolenia], przystosowanych do prowadzenia przedmiotowego szkolenia zawodowego; dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawionych barier architektonicznych, spełniających wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia zajęć dydaktycznych,

f.     Obsługę szkoleń pod względem organizacyjnym.

g.    Przygotowanie testów sprawdzających zdobytą wiedzę z zakresu szkolenia, a także przeprowadzenie ich na początku oraz na zakończenie zajęć w formie egzaminu wewnętrznego i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

h.     Przeprowadzenia zajęć w formie teoretyczno-praktycznej (m.in. wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja, case study).

i.      Przygotowanie Uczestników/-czek szkoleń do egzaminu umożliwiającego zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

j.      Zapewnienie Uczestnikom/-czkom szkoleń możliwości przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (tj. m.in. organizacja egzaminu oraz pokrycie kosztu egzaminu) umożliwiającego zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych formalnymi dokumentami (np. certyfikatami, dyplomami) wystawianymi przez odpowiednie Instytucje certyfikujące upoważnionymi do ich wydawania /zgodnie z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2016 r. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

k.     Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem szkolenia.

l.      Prowadzenie dokumentacji szkoleń (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, odpowiednie oznaczanie sal szkoleniowych, ankiety, testy, ewidencja godzin pracy kadry szkoleniowej) zgodnie z wzorami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

 

 

1.2. Trening pracy

Założenia:

1)    Trening pracy obejmuje: przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę-poprawa umiejętności interpersonalnych. Udział będzie miał na celu przygotowanie do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowania funkcjonowania na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych

2)    Usługa szkoleniowa obejmuje 72 godzin dydaktycznych (3 dni x 8 godzin dydaktycznych x 3 grupy szkoleniowe) dla jednej grupy szkoleniowej (do 10 osób),

3)    Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia,

4)    Łączna liczba osób – 26 osób (3 grupy x max. 10 osób jedna grupa szkoleniowa),

5)    Łączna liczba certyfikatów – 26,

6)    Łączna liczba godzin dydaktycznych – 72 h,

7)    Realizacja modułu: w terminie od  dnia zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 21.12.2017.

 

Zadania Wykonawcy:

a)      Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i  ćwiczeń w przedmiotowym zakresie;

b)      Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin;

c)      Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego;

d)      Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;

e)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnić w cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób).

f)       Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne i materiału biurowe  (co najmniej teczka / segregator szkoleniowy notatnik / papier do notowania, długopis).

g)      Wykonawcza zapewnia serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka, owoce) i dwudaniowy obiad (zupa, mięso/ryba, surówka, ziemniaki, napój) w trakcie trwania szkolenia.

h)      Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW.

i)       Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi szkoleniowej, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające odbiór certyfikatów i kopie certyfikatów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków oraz dziennik zajęć.

 

 

 

1.3. Indywidualne doradztwo zawodowe

Założenia:

1)    Głównym celem spotkań to pomoc w wyborze drogi zawodowej -zmiany lub nabyciu kwalifikacji zawodowych, rozwoju kwalifikacji zawodowych, praw osób niepełnosprawnych w świetle Kodeksu Pracy, poszukiwania zatrudnienia, dostosowania zawodowego do warunków rynku pracy oraz świata pracy.

2)    Forma przeprowadzonych szkoleń – spotkania indywidualne,

3)    Łączna liczba godzin dydaktycznych – 5 h,

1)    Realizacja modułu: w terminie od  dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 21.12.2017 r.

 

Zadania Wykonawcy:

a)      Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia  doradztwa w przedmiotowym zakresie;

b)      Wykonawca wystawi uczestnikom  usługi doradczej zaświadczenia o ukończeniu  usługi doradczej zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin;

c)      Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego;

d)      Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;

e)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnić w cenie złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób).

f)       Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW.

g)      Wykonawca w termi-0nie 30 dni od zakończenia usługi doradczej przedstawi dokumentację usługi doradczej obejmującą raport z wykonania usługi doradczej, ankiety ewaluacyjne, karty indywidualnego doradztwa i kartę czasu pracy doradcy.

 

 


 

Załącznik nr 2 - formularz oferty

 

 

Formularz Oferty Wykonawcy

 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ......................................................................................................................

Adres do korespondencji: .................................................................................................................

Nr telefonu: ....................................................................................................................................

Nr faksu: ........................................................................................................................................

Nr NIP: ..........................................................................................................................................

Nr REGON: .....................................................................................................................................

Adres e-mail:   ................................................................................................................................

 

skierowana do:

 

Gmina Podegrodzie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

33-386 Podegrodzie 248

 

Nawiązując do zapytania z ……………… dot. składania ofert na realizację Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzieoferuję wykonanie usługi za:

 

Cena ofertowa ………………………………………………………………..złotych brutto/ całość, w tym:

 

1)    Prawo jazdy kat. E

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

2)    Prawo jazdy kat. B

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

3)    Magazynier

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

4)    Magazynier z obsługą wózka widłowego

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

5)      Mobilna kosmetyczka – (Prawo jazdy kat. B + kurs kosmetyczki)

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

6)    Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

7)    Wizaż i stylizacja paznokci

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

 

8)    Opiekun osoby starszej z elementami masażu-

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

9)    Kurs operatora koparko – ładowarki

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

10) Kucharz małej gastronomii

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

11) Cukiernik

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto /osobę (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

12) Trening pracy

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

13) Indywidualne doradztwo zawodowe

Cena ofertowa ….…………………………………………………………..... złotych brutto (słownie:…………………………………...........................................................................................)

 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zaproszeniu.

2. Podane ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie:

 * od dnia podpisania umowy do ………2017 r.

4. Akceptuję termin podpisania umowy do 30 dni.

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert.

6. Dostawę  wykonam sam*..

6.1Część zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcy (om)* ……………………………………………………………………………………………………...

7. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

…………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

 

*niepotrzebne skreślić


 

 

Załącznik nr 3

 

 

Wykaz zorganizowanych szkoleń zawodowych

 

Lp.

Zleceniodawca

(nazwa, adres) na rzecz, którego były prowadzone szkolenia

Zakres przeprowadzonego szkolenia zawodowego (krótki opis)

Termin realizacji

Ilość zrealizowanych godzin szkoleniowych

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.*

 

 

 

 

 

*należy dodać tyle wierszy ile będzie potrzebne

……………………………………………..

(data, podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 ….........................................

       Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie

 

 

 

 

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie  dla Gminy Podegrodzie – Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, oświadczam, że:

 

Spełniam/y warunki ubiegania się o zamówienie tj.

 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.”

 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ..........................................                         ................................................

                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej)

 


 

Załącznik nr 5

 

UMOWA (wzór)

 

zawarta w dniu......................... w ...................pomiędzy:

Gmina Podegrodzie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:

1. …………………………. – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

za kontrasygnatą ………………………. Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

 

…………………………………………………………………..  zwana dalej „Zamawiającym”

 

a

…………………… z siedzibą w ……………………. (…..-……) przy ul. . NIP……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................... pod numerem KRS …………………/ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie odpisu z KRS/ zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu treningu pracy, indywidualnego doradztwa oraz szkoleń zawodowych w ramach „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie, na które składają się następujące zadania:

 

1)    Kurs Prawo jazdy kat. E

2)    Kurs Prawo jazdy kat. B

3)    Kurs Magazynier

4)    Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego

5)      Kurs Mobilna kosmetyczka – (Prawo jazdy kat. B + kurs kosmetyczki)

6)    Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem

7)    Kurs Wizaż i stylizacja paznokci

8)    Kurs Opiekun osoby starszej z elementami masażu

9)    Kurs operatora koparko – ładowarki

10) Kurs Kucharz małej gastronomii

11) Kurs Cukiernik

12) Trening pracy

13) Indywidualne doradztwo zawodowe

 

2. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

 

 

§ 2

Termin wykonania umowy

1.      Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do 15.02.2018 r. w szczegółowo wyznaczonych terminach i miejscach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

2.      Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

3.      Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

 

§ 3

Wynagrodzenie

1.     Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ………………… zł (słownie złotych: ………………………………….).

 

2.     Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za wykonanie każdego  z zadań odrębnie. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z dniem zgłoszenia Zadania do odbioru zgodnie z zapisem zawartym w par. 4 ust. 2 umowy.

3.     Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana opóźnieniem związanym z przekazaniem środków przez Instytucję Pośredniczącą  na rzecz Zamawiającego. Instytucją Pośredniczącą jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

5.     Zapłata wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.     Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

§ 4

Zasady odbioru zadań 

1.   Z odbioru przeprowadzenia każdego zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce jego sporządzenia,

2) ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami Umowy,

3) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości w przeprowadzonym zadaniu,

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym zadaniu – zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.   Protokół odbioru, o którym mowa w powyższym ustępie, zostanie przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy celem zapoznania się przez niego z jego treścią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu – także podpisany przez Wykonawcę.

3.   Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. protokołu odbioru, dane zadanie zostało przeprowadzone nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 

 

§ 5

Kontrola przebiegu realizacji zamówienia

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego wykonywania Przedmiotu Umowy.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1)     informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

2)    udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy.

 

§ 6

Obowiązek informacyjny Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności poprzez oznakowanie pomieszczeń, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

§ 7

Tajemnica, dane osobowe

1.         Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

2.         Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U 2016r. poz. 922), które będą przetwarzane przy realizacji niniejszej umowy. 

3.                 Stosownie do art. 31 wyżej wymienionej ustawy, na zasadach określonych poniżej Zamawiający  powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wymienionych w ust. 2 w następującym zakresie:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) PESEL

d) data urodzenia.

4. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.  W innym zakresie, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż Zamawiający i osoba, której dane dotyczą.

5. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ww. ustawy.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom, za wszelkie ich działania lub zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, w tym również za udostępnienie danych osobowych osobom trzecim oraz przetwarzanie przez pracowników Wykonawcy danych osobowych w celach innych niż określone niniejszą umową.

 

§ 8

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:

1)      nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa,

2)      zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmiany terminów realizacji szkoleń / usług doradczych, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy,

3)      zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

 

§ 9

Kary umowne

1.  Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za całość umowy w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za całość umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia.

2.  Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

 

1.         Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, według swojego uznania w całości lub w części:

a)         w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

b)         w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,

c)         w przypadku niewykonania umowy w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

           

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.      Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.      Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

a)    2 dla Zamawiającego,  

b)    1 dla Wykonawcy.

4.   W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające znaczenie mają postanowienia umowy.

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie