Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  15-11-2017 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2017 | 14:55
data wytworzenia dokumentu:  15-11-2017
autor dokumentu: OSP Podegrodzie
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
UNIEWAŻNIENIE PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA: „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 15.11.2017

                                               

 

UNIEWAŻNIENIE

files/fck/371/file/OPS/uniewaznienie_postepowania_23_11_2017.pdf

 


PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

files/fck/371/file/OPS/IMG_0001.jpg

files/fck/371/file/OPS/IMG_0002.jpg

files/fck/371/file/OPS/IMG_0003.jpg

 

 


POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

  

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu (Gmina Podegrodzie)

33- 386 Podegrodzie 248

Telefon: 18 448 49 68

Faks: 18 448 49 68

Zamawiający działa jako jednostka organizacyjna Gminy Podegrodzie.

 

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego:

 

 

Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie


o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579),
 (dalej „ustawa Pzp”)

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 11 ust. 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ze względu na unieważnienie otwartego konkursu ofert

 

 

 

 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

 

Podegrodzie, 15.11.2017

  

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II. Kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

III. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert częściowych.

 

IV. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych.

 

V. Termin realizacji zamówienia:

Listopad-grudzień 2017

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu pracy, indywidualnego doradztwa oraz szkoleń zawodowych. Warsztaty treningu pracy i indywidualne doradztwo zawodowe odbywać się będzie w budynku Biblioteki Gminnej Podegrodzie – Podegrodzie 525. Szkolenia zawodowe powinny być zorganizowane w lokalizacji do 25 km od Siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

2.   Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia.

 

VII. Podwykonawcy

W przypadku powierzenia realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawcy.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, we wskazanych poniżej okolicznościach.

1. Z  postępowania wyklucza się:

-wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

-wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

·         którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

·         charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

·         skarbowe,

·         jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

-wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

-wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

-wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

-wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

-wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

-Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

-Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ww. zapisów.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

-Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

·         jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd  pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymaganie musi spełniać ten z wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestrów. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie podwykonawca Wykonawcy.

2.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

 

2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia na podstawie:

-oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

-jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – zobowiązania i dokumentów, oraz wstępnego oświadczenia podmiotu trzeciego – że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia zasoby - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i polegają na zasobach podmiotu trzeciego;

-dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

2.3.Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

2.4.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:

1.Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

·         Wykaz zorganizowanych szkoleń w ciągu ostatnich 24 miesięcy (załącznik nr 3) dotyczących aktywizacji zawodowej

·    aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem

·       aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego na zasobach, którego wykonawca polega, o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania – zgodnie ze wzorem -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału.

2.Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, następujące aktualne na dzień złożenia oferty dokumenty:

·       informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·       odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

·       dokumenty na zasobach którego wykonawca polega – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

·       zamiast dokumentów, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

·       Dokumenty, o których mowa w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

5. Ponadto do oferty należy załączyć:

1.     Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3.     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane w pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2.   Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ops_podegrodzie@pro.onet.pl. W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

4.   Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Barbara Grabiak .

5.   Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

6.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.   W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

8.   Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Termin związania ofertą.

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią Zaproszenia.

4.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.   Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane.

6.   Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie.

7.   Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach. Koperta powinna być oznakowana następująco:. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie Nie otwierać przed dniem 15.11.2017 godz. 14.00.”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Budynek Urzędu Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu , 33-386 Podegrodzie 248 , w pokoju  8.

2.   Termin składania ofert upływa dnia 2211.2017r.. o godz 13.30 . Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

3.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

4.   Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.   Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny o znaczeniu:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

            Kryterium nr 1 – Cena – 60 punktów

            Kryterium nr 2 –  - Merytoryczna treść oferty – 40 punktów

       

Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =60 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

 

W kryterium nr 2 „Merytoryczna treść oferty”  Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę

a)         „Programu”,

b)         „Konspektu”,

 

W ramach kryterium Sposób wykonania usługi Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów

a)         Podkryterium 2 a

Program szkolenia – od 0 do 20 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia pod kątem:

           trafności programu do potrzeb szkoleniowych odbiorców (0-10 pkt x waga 0,4 = 4 pkt),

           kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-10pkt x waga 0,4 = 4 pkt),

           uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-10 pkt x waga 1,2  = 12 pkt) ,

 

b)         Podkryterium 2 b

Konspekt - od 0 do 20 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę konspekt pod kątem:

           trafności stosowanych metod szkoleniowych do potrzeb szkoleniowych odbiorców

 (0-5 pkt x waga 0,8 = 4 pkt),

           kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-5 pkt x waga 0,8 = 4 pkt),

           uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-5 pkt x waga 2,4 = 12 pkt)

 

przy zastosowaniu następującej skali punktowej oceny:

0 pkt – całkowicie nie spełnia/bardzo zły

1 pkt – nie dość spełnia/zły

2 pkt – spełnia w niewielkim stopniu/przeciętny,

3 pkt – spełnia w stopniu średnim/umiarkowanie dobry,

4 pkt  – spełnia w stopniu dobrym/dobry

5 pkt – spełnia w stopniu bardzo dobrym/bardzo dobry.

 

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XIV. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowę na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszego  Zaproszenia.

 

XV. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 

 

XVI. Załączniki:

1)   Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2)   Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3)   Załącznik Nr 3 - Wykaz zorganizowanych szkoleń zawodowych

4)    Załącznik Nr 4 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5)   Załącznik Nr 5  – wzór umowy.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie