Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-10-2017 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2017 | 14:19
data wytworzenia dokumentu:  23-10-2017
autor dokumentu: Wojciech Krukowski
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu” 23.10.2017

                                                                                                    Podegrodzie, dnia  23.11.2017 r.

Nasz znak: RZD.271.2.11.2017

ZAPROSZENIE

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

 

Gmina Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu, 33 – 386 Podegrodzie 248 zaprasza do złożenia oferty na: „Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu”.

1.      Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu, którego zakres został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie powinno być wykonane w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r. 

3. Kryterium wyboru oferty:  Zamawiający określa następujące kryterium wyboru ofert: najniższa cena za realizację zamówienia    100%

4.  Warunki udziału w postępowaniu i zasady realizacji zamówienia:

1) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2) Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania w szczególności obejmuje koszty materiałów, użytych maszyn i urządzeń koniecznych do wykonania zadania.

4) Szczegółowy opis i zakres robót określa - przedmiar robót zamówienia stanowiący załącznik nr 1,

5) Zamawiający na podstawie złożonych formularzy ofertowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, z którym podpisze umowę.

 5. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:

Oferta powinna zawierać:

- kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- formularz ofertowy załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

- oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,).

 

6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiot zamówienia można uzyskać osobiście
 w siedzibie Zamawiającego pok.  nr 24 lub telefonicznie pod nr tel. (18) 448 49 49

Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Wojciech Krukowski.

      7. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie  lub przesłać na adres:

 Gmina Podegrodzie

 33 – 386 Podegrodzie 248

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu”.

Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2017 r. o godz. 1400. W przypadku dostarczenia ofert przez Pocztę Polską lub inną firmę kurierską liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego a nie data nadania przesyłki (oferty).

8. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy:

     Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2017 r. o godzinie 1415 pokój nr 24

Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferta z najniższa ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie, mailowo lub w inny dostępny sposób, wszystkim Wykonawcom, którzy  złożyli oferty.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie, mailowo lub w inny dostępny sposób, Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w  trakcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

   9. Informacje dodatkowe:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument wykazujący umocowanie danej osoby do podpisania oferty, w szczególności wydruk informacji z KRS lub z CEiDG, oraz ewentualnie udzielone pełnomocnictwo

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr  1 –  Przedmiar robót

2. Załącznik nr 2 –  Oferta

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie

4. Załącznik nr 4 –  Wzór umowy

 

 

 
Zalaczniki:
zaproszenie.pdf
zalacznik-nr-1-przedmiar-bud.-podegrodzie-real.-2017r.pdf
zalacznik-nr-2-3-oferta-oswiadczenie.doc
zalacznik-nr-4-wzor-umowy.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie