Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  25-09-2017 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2017 | 14:44
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
"Wycinka dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących na działce o nr ew. 80 położonej w miejscowości Rogi" "Zakup wraz z dostarczeniem 25 szt. młodych dębów szypułkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego" 25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Podegrodzie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem są dwa zadania:

1. "Wycinka dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących na działce o nr ew. 80 położonej w miejscowości Rogi",

2."Zakup wraz z dostarczeniem 25 szt. młodych dębów szypułkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego".

 

 I. ZAMAWIAJĄCY:

     Gmina Podegrodzie

     33-386 Podegrodzie 248

     tel. 18 448 49 59, fax 18 448 49 51

 

II. OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  dwie części:

Zadanie nr 1 – polega na wycince dwóch sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy o pierśnicach 285 cm oraz 270 cm, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej, na działce o nr ewidencyjnym 80 położonej w miejscowości Rogi, Gmina Podegrodzie (załącznik nr 1 – zdjęcia w/w drzew),

Zadanie nr 2 – polega na zakupie oraz dostawie 25 sztuk młodych dębów szypułkowych o obwodach co najmniej 14 cm w pierśnicy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Podegrodzie.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1 obejmuje:

    wycinkę dwóch sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy z należytą starannością i dokładnością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wycinki drzew (Zamawiający posiada stosowne zezwolenie Starosty Nowosądeckiego, znak: ORL-I.613.84.2016, z dnia 03.04.2017 r.),

    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał specjalistyczny sprzęt pozwalający wykonywać przedmiot zamówienia,

    przeniesienie ściętych około 1 metrowych odziomków w miejsce wskazane przez Zamawiającego czyli na czaszy zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu, działka o numerze ewidencyjnym 141/1 położona w miejscowości Podegrodzie, gdyż na drzewach znajduje się gatunek chroniony (tj. ozorek dębowy - Fistulina hepatica) i należy umożliwić mu naturalny rozkład (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: ST-II.6400.1.2017.MR, z dnia 27.02.2017 r.)

    przewiezienie oraz zmagazynowanie pozostałego drewna  po wycince na działce o numerze ewidencyjnym 74/1 w miejscowości Rogi, Gmina Podegrodzie (w odległości około 500 m od miejsca wykonywania prac) wraz z uprzątnieciem terenu w obrębie usuwanych drzew oraz z utylizacją odpadów powstałych przy wycince,

    Zamawiający zleca częściowe frezowanie pni poza poboczem drogi, według wskazania Zamawiającego na miejscu podczas wycinki, tak aby nie stwarzały zagrożenia użytkownikom przedmiotowej drogi,

    Wykonawca prace związane z wycinką zobowiązuję się uzgodnić z odpowiednimi służbami (sieć energetyczna, telefoniczna, itp.),

    Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren prac (np. przed zniszczeniem jezdni,chodnika oraz ogrodzeń właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót) oraz zapewni warunki bezpieczeństwa nie powodując kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.

    dodatkowo Zamawiający informuje, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: ST-II.6401.1.2017.MR, z dnia 27.02.2017 r. wykonywane prace będą pod nadzorem przyrodniczym – specjalisty przyrodnika, którego zadaniem będzie m. in. dokonanie oględzin drzew oraz ich otoczenia przed przystapieniem do wycinki oraz w trakcie wykonywania wycinki drzew, przy czym koszty związane z w/w pracami pokrywa Zamawiający.

 

Zadanie nr 2 obejmuje:

    zakupienie oraz dostarczenie 25 sztuk młodych dębów szypułkowych o obwodach co najmniej 14 cm w pierśnicy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, które będzie ustalone w późniejszym terminie,

    młode dęby szypułkowe muszą mieć dobrze rozwiniętą koronę oraz system korzeniowy.

 

Zamawiający umożliwia do dokonanie wizji lokalnej nieruchomości, na których należy wykonać prace, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (dla obu zadań) – 30 październik 2017 r., przy czym zadanie nr 1 należy wykonać na zasadach i w terminach dopuszczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie następujących decyzji znak: ST-II.6400.1.2017.MR z dnia 27.02.2017 r. oraz ST-II.6401.1.2017.MR z dnia  27.02.2017 r.

 

V. KOSZTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAMÓWIENIA

 

Cena jednostkowa brutto dla zadania nr 1 powinna zawierać całkowity koszt wycinki, koszt dojazdu do miejsca wycinki drzew, łącznie z częściowym frezowaniem pni, użyciem podnośnika oraz uprzątnięcia terenu i przewiezieniem ściętych około 1 metrowych odziomków w miejsce wskazane przez Zamawiającego (składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu) oraz przewiezienie i zmagazynowanie pozostałego drewna w miejscu również wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Podegrodzie. Natomiast cena jednostkowa brutto dla zadania nr 2 powinna zawierać zakup 25 szt. drzew wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Podegrodzie .

 

Płatność dokonana zostanie przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu robót, potwierdzonych protokołem odbioru prac i przedłożeniu faktury.

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) dla poszczególnego zadania.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248, do 29.09.2017 r. do godziny 10:00, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: "Oferta na zadanie nr 1 – wycinka dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących na działce o nr ew. 80 położonej w miejscowości Rogi" oraz "Oferta na zadanie nr 2 – zakup wraz z dostarczeniem 25 szt. młodych dębów szypułkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego".

 

2. Wymagania dotyczące oferty:

a) oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego "Formularza ofertowego" stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz "Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonym przez Zamawiającego" stanowiącego załącznik nr 3,

b) formularz oferty oraz oświadczenie powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,

c)      dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 3, w dniu 29.09.2017 r., o godz. 10:15.

 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Zamawiający określa następujące kryterium wyboru ofert: najniższa cena za realizację poszczególnych części zamówienia – waga 100%

 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za każdą z części i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena Ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

 

           najniższa cena  brutto ofertowa

C = ------------------------------------------- x 100 pkt.

               cena brutto oferty badanej

 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej  kwotę podatku VAT.

 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

a) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

b) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów.

c) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

e) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania (lub każdej z jego części) bez podania przyczyny.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umów w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

i) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

k) Umowy (odrębne na każdą część zamówienia) przygotuje Zamawiający. Umowy będą zawierać w szczególności następujące postanowienia:

    wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez czas obowiązywania umowy,

    wynagrodzenie musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy,

    dostawa będzie dokonywana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko,

    rozliczenie będzie następowało po realizacji zamówienia na podstawie faktury, a podstawą wystawiania faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru,

    płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy podany   w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,

  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy oraz jej nienależytego wykonania, a ponadto Zamawiający będzie mógł – bez wyznaczania dodatkowego terminu – odstąpić od umowy w razie jej niewykonania w terminie i naliczyć z tego tytułu karę umowną,

   Wykonawca będzie ponosił, na zasadzie ryzyka, odpowiedzialność kontraktową i deliktową oraz powinien posiadać polisę potwierdzającą ubezpieczenie do kwoty 10 000,00 zł obejmującą działalność będącą przedmiotem umowy.

 

 

Dodatkowych informacji z ramienia zamawiającego udziela Maria Różańska pod nr telefonu 18 448 49 59 lub e-mail: m.rozanska@podegrodzie.pl.

 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 – zdjęcia drzew,

2.      Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

3.       Załącznik nr 3 – Oświadczenie.

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie