Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  10-07-2017 | 16:03
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2017 | 10:11
data wytworzenia dokumentu:  10-07-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
UNIEWAŻNIENIE: „Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” 10.07.2017

Ogloszenie_o_uniewaznieniu.pdf

 

 


    Podegrodzie, 10.07.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n.Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą  powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

33 – 386 Podegrodzie 248

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą  powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza

Szczegółowy opis i zakres robót określa -  przedmiar robót (załącznik nr 3) oraz Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4). Szczegółowe warunki wykonania robót określa wzór umowy (załącznik nr 2).

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  31.08.2017 r.

4. Wymagane od oferenta dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do zaproszenia,

b) kosztorys ofertowy – wybrany Wykonawca przedłoży wraz z wypełnionym formularzem ofertowym.

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

a)   Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 17.07.2017 r., do godziny 9:00.

b)   W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)   Oferta złożona po terminie tj. dnia 17.07.2017 r. po godzinie 9:00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·  Nazwa i adres Wykonawcy

· Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

· Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro – Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą  powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza

· UWAGA: nie otwierać przed 17.07.2017r., godziną 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 17.07.2017 r., o godzinie 9:15

6. Kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90%

b) Okres gwarancji – 10%

Cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe.

Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                           najniższa cena brutto

                                                           z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------- x 90 pkt

                                                           cena brutto

                                                           rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie

 

                     okres gwarancji

                                                                                oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji = --------------------------------------- x10 pkt

                                                                                  najdłuższy okres gwarancji

                                                                                  z rozpatrywanej oferty

 

Przez „okres gwarancji” Zamawiający udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy natomiast maksymalnie 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót na użyte do odbudowy materiały oraz wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanego okresu gwarancji w tych granicach.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podania tego okresu w ogóle oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany
w ofercie przez Wykonawcę.

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski, tel. 18 445 90 40,
e-mail: t.dabrowski@podegrodzie.pl

 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy:

1)      Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)      Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia

3)      Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem umowy Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem
i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

15.       Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.   Formularz ofertowy

2.      Wzór umowy

3.      Przedmiar robót

4.      Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych.

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy.pdf
zalacznik-nr-3-przedmiar-dr.-dunajcowa-podrzecze.pdf
zalacznik-nr-4-stwiorb-dr-dunajcowa.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie