Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  26-06-2017 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2017 | 13:23
data wytworzenia dokumentu:  26-06-2017
autor dokumentu: Ewa Janur, Tomasz Dabrowski
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Rozbiórka istniejącego budynku domu nauczyciela” 26.06.2017

      Podegrodzie, 26.06.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n. „Rozbiórka istniejącego budynku domu nauczyciela” na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

33 – 386 Podegrodzie 248

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki  istniejącego budynku domu nauczyciela w Olszanie, dz. ew. nr 327/2 wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu po zakończeniu robót zgodnie z załączonych projektem rozbiórki  (załącznik nr 3).

Szczegółowe warunki wykonania robót określa wzór umowy (załącznik nr 2).

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  16.08.2017 r.

4. Wymagane od oferenta dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do zaproszenia

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

a)   Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 04.07.2017 r., do godziny 9:00.

b)   W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)   Oferta złożona po terminie tj. dnia 04.07.2017 r. po godzinie 9:00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·  Nazwa i adres Wykonawcy

· Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

· Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro „Rozbiórka istniejącego budynku domu nauczyciela” · UWAGA: nie otwierać przed 04.07.2017r., godziną 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 14 w dniu 04.07.2017 r., o godzinie 9:15

6. Kryteria oceny ofert:

a) Cena – 100%

Cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe.

Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                           najniższa cena brutto

                                                           z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------- x 100 pkt

                                                           cena brutto

                                                           rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie

 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski, tel. 18 445 90 40,
e-mail: t.dabrowski@podegrodzie.pl

 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy:

1)      Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)      Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia

3)      Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem umowy Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem
i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

15.       Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.   Formularz ofertowy

2.      Wzór umowy

3.      Projekt rozbiórki

4.      Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2_wzor-umowy.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-rozbiorki.pdf
zalacznik-nr-4-mapa-systuacyjno-wysokosciowa-do-celow-projektowych.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie