Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-01-2020 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 14:41
autor dokumentu: Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie, w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2020 23.01.2020

Nasz znak: ROS.6140.3.2020                                           Podegrodzie, dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Podegrodzie zaprasza do  składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

„Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie, w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2020”.

Zamówienie publiczne obejmować będzie:

 

1.      w przypadku bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Podegrodzie, przyjazd do zwierzęcia i przewóz zwierzęcia własnym środkiem transportu,

 

2.      w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Podegrodzie z udziałem zwierząt przyjazd do poszkodowanego zwierzęcia oraz zapewnienie zwierzęciu całodobowej opieki weterynaryjnej,

3.      dojazd do miejsca zdarzenia,

 

4.      w razie potrzeby pobyt zwierzęcia w przychodni oraz wykonanie badań klinicznych także pod kątem mikroczipa oraz zabezpieczenie farmakologiczne,

 

5.      wykonanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych dla zwierząt bezdomnych w zakresie sterylizacji samic (suka, kotka) i kastracji samców (pies, kocur),

6.      usypianie ślepych miotów,

 

7.      świadczenie usług weterynaryjnych w przypadku otrzymania zgłoszenia z udziałem dzikich zwierząt, w tym współdziałanie z właściwymi terenowo służbami Policji, Straży Pożarnej i Kołami Łowieckimi,

8.      eutanazja nieuleczalnie chorego zwierzęcia,

9.      przekazanie zwłok zwierzęcia poddanego eutanazji w lecznicy do utylizacji,

 

10.  wykonanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych dla zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja) na podstawie odrębnych umów zawieranych przez Wykonawcę z Mieszkańcami Gminy Podegrodzie,

 

11.  inne niewymienione w punktach poprzedzających usługi, których wykonanie okazało się konieczne.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: od dnia podpisania umowy do dnia

31.12.2020 roku.

 

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z dokumentami:

-  oferta cenowa (zał. Nr 1),

-  oświadczenie (zał. Nr 2),

-  dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

 

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godziny 15:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z opisem przedmiotu zamówienia: „Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie, w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2020”.


 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do tutejszego urzędu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena ofertowa dla poszczególnych zadań, po uprzednim sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów.

 

 

 

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Elżbieta Popardowska lub Maria Różańska.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 

 

 
Zalaczniki:
zal.-nr-1-oferta-cenowa-2020.doc
zal.-nr-2-oswiadczenie-2020.odt
umowa-2020.pdf
zalacznik-do-umowy-nr-1-i-2.pdf
zalacznik-do-umowy-nr-3.pdf
zapytanie-ofertowe-bezdomne-zwierzeta.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie