Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  13-01-2020 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2020 | 08:04
autor dokumentu: Monika Bochenek
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Dostawa wyposażenia RTV/AGD i IT do Gminnego Przedszkola w Brzeznej 13.01.2020

I.                    Zamawiający

GMINNE PRZEDSZKOLE W BRZEZNEJ

BRZEZNA 245

33-386 PODEGRODZIE

tel. (18) 44-58-204

Fax: -

e-mail: przedszkole.brzezna@op.pl

NIP: 7342773393

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia AGD/RTV i IT do Gminnego Przedszkola w Brzeznej Gminnego Przedszkola w Brzeznej w ramach „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”. Szczegółowy wykaz wraz z ilościami i specyfikacją zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety:

a)       Pakiet 1: Wyposażenie IT na które składa się: Tablica interaktywna, Projektor do tablicy interaktywnej, Uchwyt do projektora, Oprogramowanie do tablicy interaktywnej nr 1, Oprogramowanie do tablicy interaktywnej nr 2, Oprogramowanie do tablicy interaktywnej nr 3, Oprogramowanie do tablicy interaktywnej nr 4, urządzenie wielofunkcyjne, komputer od prowadzenia zajęć.

b)      Pakiet 2: Wyposażenie RTV/AGD na które składa się: Odkurzacz, Telewizor, Tablica suchościeralna magnetyczna, myjka elektryczna do szyb.

2.       KOD CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne,

39713430-6 - Odkurzacze,

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne,

30213100-6 - Komputery przenośne,

38652100-1 – Projektory,

30195800-0 - Szyny lub uchwyty do zawieszania,

48190000-6 -  Pakiety oprogramowania edukacyjnego,

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

30195920-7 - Tablice magnetyczne

 

III.                Miejsce realizacji zamówienia

Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie, Gmina Podegrodzie, Powiat Nowosądecki , Województwo Małopolskie.

IV.                Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.1579. ze zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp".

V.                  Warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia ).

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a)       Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową  zapewniającą możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w określonym terminie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem. Zamawiający nie stawia specyficznych wymagań w tym zakresie.

b)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w określonym terminie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem

VI.                Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1

Cena

90%

2

Skrócenie terminu dostawy

10%

1.       Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn/Cb x 90

gdzie:

PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

Cn  - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),

Cb  - cena brutto oferty badanej.

2.       Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Skrócenie terminu dostawy (Pt) zostanie obliczona wg następującej formuły:

a)       za zaproponowanie terminu dostawy wymaganego w zapytaniu oferta otrzyma 0 punktów.

b)      za skrócenie terminu dostawy o 14 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 5 punktów.

c)       za skrócenie terminu dostawy o 28 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 10 punktów.

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/5/10 pkt. W przypadku nieuzupełnienia formularza oferty w zakresie skrócenia terminu dostawy, Zamawiający uznaje, że Oferent przyjmuje termin dostawy wymagany w zapytaniu.

3.       Punkty otrzymane za kryterium cena oraz skrócenie terminu dostawy będą sumowane wg wzoru:

Po = PKc + Pt

gdzie:

Po- całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

PWt- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „skrócenie terminu dostawy”

4.       Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

5.       Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, przyznawania punktów o której mowa powyżej.

VII.              Termin składania ofert: 20.01.2020r.

VIII.            Termin realizacji umowy rozumiany jako termin dostawy wyposażenia: do 28.02.2020 r.

IX.                Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

1.       Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.       Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

X.                  Określenie istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,  o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

1.       Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:

a)       Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.

b)      W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np.: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.

2.       Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

XI.                Informację o możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych: dopuszcza składania ofert częściowych. To znaczy, że Oferent może złożyć ofertę na jeden wybrany przez siebie pakiet lub na wszystkie pakiety. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XII.              Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających , ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

XIV.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.

XV.              Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego została zamieszczona w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania, stanowiącego jego integralną część.

XVI.            Termin i miejsce składania ofert:

1.       Termin składania ofert: 20.01.2020r.

2.       Ofertę można złożyć poprzez dostarczenie jej w terminie składania ofert w zaklejonej kopercie do siedziby Urzędu Gminy Podegrodzie tj. Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248. Koperta powinna być opisana „Oferta na dostawę RTV/AGD i IT do Gminnego Przedszkola w Brzeznej – NIE OTWIERAĆ” wraz z podaniem danych Wykonawcy.

3.       Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty elektronicznie poprzez wysłanie jej w formie podpisanego przez osoby upoważnione skanu na adres e-mail:  gm.podegrodzie.projekty@gmail.com . Wówczas w tytule wiadomości należy podać „Oferta na dostawę RTV/AGD i IT do Gminnego Przedszkola w Brzeznej” oraz wskazać w treści wiadomości konieczność potwierdzenia jej dotarcia do skrzynki Zamawiającego. Wówczas pracownik Zamawiającego poprzez mail zwrotny potwierdzi jej  otrzymanie. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku, gdy złożona przez e-mail oferta zostanie wybrana, Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego ofertę w wersji papierowej najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy.

4.       Oferty należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania wraz ze szczegółową kalkulacją ceny na wzorze załączonym do formularza oferty. Kalkulując cenę, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia m.in. koszty dostawy, wniesienia i uruchomienia  w siedzibie Zamawiającego itp. Cenę wykonania zamówienia należy podać w PLN w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.       Zamawiający poprawia w ofercie:

a)       oczywiste omyłki pisarskie;

b)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

6.       Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, iż nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych dotyczących firmy/adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

7.       Zamawiający oświadcza, ze dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Wykonawców nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb oceny ofert i realizacji usługi objętej Zapytaniem ofertowym.

8.       Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

9.       Wymagany okres ważności oferty wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10.   Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia ( załącznik nr 3)oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 4).

11.   Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Monika Bochenek tel. 509 792 610, email: bochenek_m@op.pl

 

XVII.          Załączniki:

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.doc
zalacznik-nr-2-formularz-oferty.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenia.doc
zapytanie_3_2020_dostawa-agd-rtv-it-do-przedszkola.pdf
zalacznik-nr-4-rodo.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie