Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  13-01-2020 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 08:47
autor dokumentu: Monika Bochenek
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
WYNIK: Dostawa wyposażenia kuchni Gminnym Żłobku w Brzeznej 13.01.2020


WYNIKI:

Wynik_kuchnia_zlobek.pdf

 


 


Dostawa wyposażenia kuchni Gminnym Żłobku w Brzeznej

 

I.                    Zamawiający

GMINNY ŻŁOBEK W BRZEZNEJ

BRZEZNA 245

33-386 PODEGRODZIE

tel. 602-751-649

Fax: -

e-mail: zlobek.brzezna@gmail.com

NIP: 7343578021

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni Gminnego Żłobka w Brzeznej w ramach projektu „Utworzenie Żłobka w Brzeznej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Szczegółowy wykaz wraz z ilościami wymaganego wyposażenia kuchni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.  

2.       KOD CPV:

  39220000-0- Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39221000-7-Sprzęt kuchenny

39222000-4- Artykuły cateringowe

39223000-1- Łyżki i widelce

39240000-6-Wyroby nożownicze

39312000-2- Urządzenia do przygotowywania żywności

39314000-6- Przemysłowy sprzęt kuchenny

39315000-3- Urządzenia restauracyjne

 

III.                Miejsce realizacji zamówienia

Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie, Gmina Podegrodzie, Powiat Nowosądecki , Województwo Małopolskie.

IV.                Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.1579. ze zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp".

V.                  Warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia ).

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a)       Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się należytym wykonaniem  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  minimum jednej  dostawy wyposażenia gastronomicznego/ wyposażenia do kuchni i/lub restauracji i/lub stołówki  o wartości co najmniej  5 000, zł brutto.

Jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykazem zrealizowanych dostaw zgodnych z warunkami z pkt V ppkt 1) lit. a). Do oferty załączają także dowody potwierdzające zrealizowane dostawy. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające rzetelne zrealizowanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.

b)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w określonym terminie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem.

VI.                Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1

Cena

80%

2

Skrócenie terminu dostawy

20%

1.       Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn/Cb x 80

gdzie:

PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

Cn  - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),

Cb  - cena brutto oferty badanej.

2.       Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Skrócenie terminu dostawy (Pt) zostanie obliczona wg następującej formuły:

a)       za zaproponowanie terminu dostawy wymaganego w zapytaniu oferta otrzyma 0 punktów.

b)      za skrócenie terminu dostawy o 14 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 10 punktów.

c)       za skrócenie terminu dostawy o 28 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 20 punktów

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/10/20 pkt. W przypadku nieuzupełnienia formularza oferty w zakresie skrócenia terminu dostawy, Zamawiający uznaje, że Oferent przyjmuje termin dostawy wymagany w zapytaniu.

3.       Punkty otrzymane za kryterium cena oraz skrócenie terminu dostawy będą sumowane wg wzoru:

Po = PKc + Pt

gdzie:

Po- całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”,

PWt- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „skrócenie terminu dostawy”

4.       Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

5.       Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, przyznawania punktów o której mowa powyżej.

VII.              Termin składania ofert: 20.01.2020r.

VIII.            Termin realizacji umowy rozumiany jako termin dostawy wyposażenia: do 28.02.2020 r.

IX.                Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

1.       Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2.       Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

X.                  Określenie istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,  o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

1.       Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:

a)       Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.

b)      W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np.: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.

2.       Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

XI.                Informację o możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych: nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

XII.              Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających , ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

XIV.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.

XV.              Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego została zamieszczona w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania, stanowiącego jego integralną część.

XVI.            Termin i miejsce składania ofert:

1.       Termin składania ofert: 20.01.2020r.

2.       Ofertę można złożyć poprzez dostarczenie jej w terminie składania ofert w zaklejonej kopercie do siedziby Urzędu Gminy Podegrodzie tj. Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248. Koperta powinna być opisana „Oferta na dostawę wyposażenia kuchni w Gminnym Żłobku w Brzeznej- NIE OTWIERAĆ” wraz z podaniem danych Wykonawcy.

3.       Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty elektronicznie poprzez wysłanie jej w formie podpisanego przez osoby upoważnione skanu na adres e-mail:  gm.podegrodzie.projekty@gmail.com. Wówczas w tytule wiadomości należy podać „Oferta na dostawę wyposażenia kuchni w Gminnym Żłobku w Brzeznej” oraz wskazać w treści wiadomości konieczność potwierdzenia jej dotarcia do skrzynki Zamawiającego. Wówczas pracownik Zamawiającego poprzez mail zwrotny potwierdzi jej  otrzymanie. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku, gdy złożona przez e-mail oferta zostanie wybrana, Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego ofertę w wersji papierowej najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy.

4.       Oferty należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania wraz ze szczegółową kalkulacją ceny na wzorze załączonym do formularza oferty. Kalkulując cenę, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia m.in. koszty dostawy, wniesienia i uruchomienia  w siedzibie Zamawiającego itp. Cenę wykonania zamówienia należy podać w PLN w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.       Zamawiający poprawia w ofercie:

a)       oczywiste omyłki pisarskie;

b)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

6.       Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, iż nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych dotyczących firmy/adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

7.       Zamawiający oświadcza, ze dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Wykonawców nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb oceny ofert i realizacji usługi objętej Zapytaniem ofertowym.

8.       Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

9.       Wymagany okres ważności oferty wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10.   Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia ( załącznik nr 3), wykaz wykonanych dostaw ( załącznik nr 4) oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 5).

11.   Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Monika Bochenek, tel. 509 792 610, email: bochenek_m@op.pl

 

XVII.          Załączniki:

1. 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-2-formularz-oferty.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenia.doc
zalacznik-nr-4-wykaz.doc
zapytanie_1_2020_dostawa-wyposazenia-kuchni_zlobek.pdf
zalacznik-nr-5-rodo.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie